مواد قانون‌ تامين‌ اجتماعي عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 سايت وزارت بازرگاني

مرجع

 

مواد قانون‌ تأمين‌ اجتماعي 

  • مواد قانون‌ تأمين‌ اجتماعي 
  • قانون بيمه محصولات كشاورزي  
  • تعهدات سازمان تامين اجتماعي در مقابل بيمه شدگان 
  • قانون‌ دريافت‌ جرائم‌ نقدي‌ از كارفرمايان‌ كارگاهها
  • قانون‌ بيمه‌ بيكاري
  • قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بيمه‌ يا بازنشستگي‌
  • قانون‌ اصلاح مقررات بازنشستگي

 


مواد قانون‌ تأمين‌ اجتماعي

فصل‌ اول‌
تعاريف‌ - كليات‌


ماده‌ 1 . به‌ منظور اجراء و تعميم‌ و گسترش‌ انواع‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ و استقرار نظام‌ هماهنگ‌ و متناسب‌ با برنامه‌هاي‌ تأمين‌ اجتماعي‌، همچنين‌ تمركز وجوه‌ و درآمدهاي‌ موضوع‌ قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ و سرمايه‌گذاري‌ و بهره ‌برداري‌ از محل‌ وجوه‌ و ذخائر، سازمان‌ مستقلي‌ به‌ نام‌ «سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌» وابسته‌ به‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ كه‌ در اين‌ قانون‌ «سازمان‌» ناميده‌ مي‌شود، تشكيل‌ مي‌گردد سازمان‌ داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ و استقلال‌ مالي‌ و اداري‌ است‌ و امور آن‌ منحصراً طبق‌ اساسنامه‌اي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ مي‌رسد، اداره‌ خواهد شد.

• تبصره‌ 2 . كليه‌ واحدهاي‌ اجرائي‌ تأمين‌ اجتماعي‌ سازمان‌هاي‌ منطقه‌اي‌ بهداري‌ و بهزيستي‌ استان‌ها، موضوع‌ ماده‌ 6 قانون‌ تشكيل‌ وزارت‌ بهداري‌ و بهزيستي‌ ، از سازمان‌هاي‌ مذكور منتزع‌ و با كليه‌ وظايف‌ و دارايي‌ و مطالبات‌ و ديون‌ و تعهدات‌ به‌ «سازمان‌» منتقل‌ مي‌شود.

• تبصره‌ 3. كليه‌ كاركنان‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ سابق‌ كه‌ در اجراي‌ ماده‌ 6 قانون‌ تشكيل‌ وزارت‌ بهداري‌ و بهزيستي‌ به‌ سازمان‌هاي‌ منطقه‌اي‌ بهداري‌ و بهزيستي‌ استان‌ها منتقل‌ شده‌اند و همچنين‌ كارمنداني‌ كه‌ توسط‌ سازمان‌هاي‌ مذكور به‌ منظور انجام‌ وظايف‌ مربوط‌ به‌ تأمين‌ اجتماعي‌ در نواحي‌ بهداري‌ و بهزيستي‌ طبق‌ آئين‌نامه‌ استخدامي‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ استخدام‌ شده‌ و عملاً در كار تأمين‌ اجتماعي‌ اشتغال‌ دارند و كليه‌ حقوق‌ و مزاياي‌ خود را از محل‌ اعتبارات‌ پرسنلي‌ و اد اري‌ تأمين‌ اجتماعي‌ دريافت‌ مي‌دارند به‌ سازمان‌ منتقل‌ مي‌شوند.

ماده‌ 2 . تعاريف‌:
• بيمه‌ شده‌ شخصي‌ است‌ كه‌ راساً مشمول‌ مقررات‌ تأمين‌ اجتماعي‌ بوده‌ و با پرداخت‌ مبالغي‌ به‌ عنوان‌ حق‌ بيمه‌ حق‌ استفاده‌ از مزاياي‌ مقرر در اين‌ قانون‌ را دارد.

• خانواده‌ بيمه‌ شده‌ شخص‌ يا اشخاصي‌ هستند كه‌ به‌ تبع‌ بيمه‌ شده‌ از مزاياي‌ موضوع‌ اين‌ قانون‌ استفاده‌ مي‌كنند.

• كارگاه‌ محلي‌ است‌ كه‌ بيمه‌ شده‌ به‌ دستور كارفرما يا نماينده‌ او در آن‌جا كار مي‌كند.

1 2 3 4 5 6 7 8 9