ضوابط و مقررات مربوط به ثبت نمايندگي شركتهاي خارجي عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 مركز اصناف كشور

مرجع

 

ضوابط و مقررات مربوط به ثبت نمايندگي شركتهاي خارجي

قابل توجه: شرکت هاي نمايندگي شرکت هاي خارجي مي توانند جهت معرفي کالا و خدمات خود به اصناف کشور از فضا و امکانات اين پايگاه اطلاع رساني با عنايت به اينکه روزانه دهها هزار بيننده موثر دارد، بهره برداري نمايند.

(( اصلاحيه))

دستور العمل ساماندهي فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي عرضه كننده كالا و خدمات خارجي در كشور:
در اجراي مفاد جزء ( 9 ) بند ( ر ) تبصره 19 قانون بودجه سال 1382 كل كشور ، موضوع سازماندهي فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي عرضه كننده كالا و خدمات خارجي در كشور ، دستورالعمل مربوطه به شرح ذيل ابلاغ مي گردد.
ضوابط اجرايي :

ماده 1 ) كليه اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي و نمايندگي هاي رسمي شركتهاي خارجي عرضه كننده كالا و خدمات خارجي در بازار جمهوري ايران مكلفند نسبت به مدارك مربوط به قرارداد نمايندگي و اطلاعات راجع به كالاها و خدمات مورد عرضه نسبت به اخذ  گواهي لازم از وزارت بازرگاني اقدام نمايند . نمايندگي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي نيز كه قبلا در ايران به ثبت رسيده اند مكلف به اخذ گواهي لازم از وزارت بازرگاني به شرح فوق خواهند بود .

تبصره 1- شركتهاي خارجي  و شعب آنها كه در ايران فعاليت مي‌نمايند و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني كه نمايندگي شركت هاي خارجي را دارا مي باشند .

الف)    موافقت نامه رسمي ( قرارداد ) فروش و يا خدمات پس از فروش محصولات شركت خارجي في ما بين شركت خارچي و نمايندگي ايراني از جمله مداركي است كه لازم است از متقاضي ثبت نمايندگي دريافت شود. اين موافقت نامه ( قرارداد ) بايد از شركت اصلي ( مادر ) يا نمايندگي داراي اختيار فروش و يا خدمات پس از فروش صادر و حاوي مطالب روشن و شفاف مربوط به مدت ، نحوه فسخ و تسويه حساب ، ارجاع داوري، مسووليت هاي مورد قبول طرفين و . . . كه چارچوب آن مطابق شرايط عمومي موافقت نامه هاي ( قراردادهاي ) بين المللي تهيه شده باشد.

ب‌)      در صورت حذف يا جايگزيني نماينده ايراني و وجود اختلاف ، دريافت رضايت نامه رسمي نماينده ايراني يا راي مرجع داوري تعيين شده در موافقت نامه كه رفع تكليف و نيز تسويه حساب انجام شده باشد براي ثبت نمايندگي بعدي ضر وري است .
شايان ذ كر است با توجه به تاسيس مركز امور اصناف و بازرگانان واژه اداره كل امور اصناف و بازرگانان در دستورالعمل مذكور به مركز امور اصناف و بازرگانان تغيير مي‌يابد.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...