راهنماي استفاده از خدمات وام تبصره 49 قانون بودجه عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 شبكه زنان كارآفرين

مرجع

 

راهنماي استفاده از خدمات وام تبصره 49 قانون بودجه


معيارهاي پذيرش طرحهاي نمونه‏سازي :

ـ‌ كليه محصولاتي كه جزو تعرفه وزارت صنايع و ترجيحا مطابق اولويتهاي برنامه پنج‏ساله دوم باشند (به استثناء صنايع خودروسازي (
ـ‌نمونه‏سازي مورد نياز بازار فعلي بوده ،‌براي محصول جديدي و يا جهت بهبود محصول توليد شده‏اي باشد

× ساخت خط توليد نيز طرح نمونه‏سازي محصوب ميشود و مشمول معيارهاي پذيرش آن است

ـ‌طرح نمونه‏سازي ،‌اولا زود بازده باشد . يعني ظرف مدت 2 تا حداكثر 4 سال به بهره‏دهي برسد ،‌ ثانيا علاوه بر ايجاد و ارتقا دانش فني ،‌منجر به ارزش افزوده و صرفه‏جويي ارزي شود ،‌ثالثا به منظور افزايش توان توليد و غيرانحصاري شدن محصول باشد

شرايط درخواست كننده :

ـ‌درخواست كننده بايد توانايي علمي و فني و امكانات متناسب با طرح پيشنهادي را دارا باشد
ـ‌ متقاضي بايد داراي يكي از مجوزهاي توليد از وزارت صنايع يا ادارات كل تابع آن باشد
ـ‌حداقل 30 درصد از هزينه‏ها توسط متقاضي تأمين گردد

× با هر متقاضي به طور همزمان بيش از يك قرارداد نمونه‏سازي منعقد نميشود

ـ‌ ارائه ضمانتهاي لازم توسط درخواست كننده
× سپردن وثيقه غير منقول براي وامهاي بيش از دويست ميليون ريال

مدارك موردنياز :
درخواست مشروح متقاضي بر طبق برگه‏هاي ارائه شده

محل مراجعه :
تهران :‌خيابان قائم مقام فراهاني ،‌خيابان گلريز ، شماره 10 و 12 ،‌تلفن 8834377 و 5ـ8830854

محل مراجعه براي طرح اعتراض يا شكايت :

تهران
مرحله اول : مجري طرح
مرحله دوم :‌ معاونت آموزش و تحقيق

1