اولين همايش ملي اشتغال دانش بنيان دومين جشنواره ايده هاي برتر كسب و كار عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان واحد كردستان

مرجع

 

 درباره همايش

با استعانت از خداوند متعال، " اولين همايش ملي اشتغال دانش بنيان و دومين جشنواره ايده‌هاي برتر كسب و كار" با حمايت مؤثر سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و مراكز علمي و تحقيقاتي، توسط سازمان تجاري‌سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهي استان كردستان برگزار خواهد شد. با توجه به اهميت موضوع و همچنين نقش سازنده آن در جامعه، دبيرخانه اجرايي همايش انتظار دارد اين رويداد با مشاركت متوليان امر در يك طيف گسترده و مرتبط با زنجيره طراحي، برنامه ريزي، مديريت و اجرا(اعم از مسئولين، متخصصين، مهندسين، كارشناسان و صاحب‌نظران) برگزار گردد تا با ارايه جديدترين مقالات و دستاوردهاي علمي و تجربي روز دنيا در راستاي ارتقاي سطح علمي با هدف افزايش توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در اين حوزه و در نهايت افزايش بهره وري و توسعه علوم مديريت، كارآفريني و آموزش موثر در جامعه گامي استوار برداشته شود. رويكرد جهاددانشگاهي استان كردستان در برگزاري اين رويداد علمي، جلب مشاركت تمامي مراكز علمي و حرفه‌اي، تعامل با انجمن‌هاي ملي مرتبط و دعوت از صاحبنظران برجسته و افزايش خودباوري علمي در كشور، تمركز بر مسائل و چالش‌هاي روز، طراحي محتواي علمي و كاربردي مي‌باشد. لذا، از كلي? علاقه‌مندان و صاحب نظران دعوت مي‌شود تا با ارسال يافته‌هاي علمي و پژوهشي و ايده هاي كسب و كار نوآورانه و فناورانه خود در برگزاري هر چه بهتر اين رويداد، مشاركت فعال داشته باشند. اميد است با همكاري و حمايت ساير سازمان‌هاي اجرايي و علمي كشور بتوان فضايي مناسب جهت ارائه دستاوردهاي محققان عزيز كشورمان در راستاي توسعه و ترويج علم و فنون بنيادين به منظور بسترسازي زمينه‌هاي پژوهشي و ايده‌هاي خلاقانه در حوزه علوم مديريت و كارآفريني، بهبود فضاي كسب و كار، ارزش آفريني و خلق ثروت(اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي) و آموزش صحيح براي جامعه و مردم ايجاد نمود

اهداف همايش

بسترسازي زمينه هاي پژوهشي در حوزه كارآفريني، ارزش آفريني و خلق ثروت(اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي) براي جامعه و مردم؛
آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي و جديدترين متدهاي پژوهشي در حوزه اشتغال دانش بنيان؛
ترويج پژوهش‌هاي بنيادي و كاربردي در بخش‌هاي مرتبط و شناسايي ايده هاي برتر و تبديل آن ها به طرح‌هاي سازنده؛
فراهم‌سازي بستر مناسب براي انتقال دانش و تجربيات پژوهشگران؛
ارائه راهبردها و راهكارهاي تحقق فعاليت‌هاي بنيادين در جامعه و شناخت ارزش‌ها و الگوهاي مناسب؛
دستيابي به راهبردها و راهكارهاي توسعه كارآفريني و كسب و كار

اهداف جشنواره

توسعه و ترويج فرهنگ كارآفريني و نوآوري؛
گردآوري ايده هاي برتر كارآفرينانه و نوآورانه در سطح منطقه؛
ايجاد تعامل ميان ايده پردازان، كارآفرينان و سرمايه گذاران؛
توسعه و ترويج ايده پردازي و ايده پروري؛
فراهم نمودن زمينه ايجاد كسب و كارهاي دانش بنيان و نوآور؛
فراهم نمودن زمينه حمايت از ايده هاي با اهداف اقتصادي و مبتني بر دانش و فهم؛
حركت در راستاي تحقق دانشگاه هاي كارآفرين؛
شناسايي، ارزيابي، تشويق و حمايت از صاحبان ايده ‎هاي خلاقانه كسب و كار با رويكرد تجاري ‎سازي نوآوري ‎ها و تبديل ايده هاي تجاري به فرصت هاي كسب و كار


 

1