برگزاري همايش رشد فراگير، تاويلي از اقتصاد مقاومتي(رشد اشتغالزا، چالش ها و راهكارها) عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 سايت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

مرجع

 

برگزاري همايش رشد فراگير، تاويلي از اقتصاد مقاومتي (رشد اشتغالزا، چالشها و راهكارها)

اهداف همايش

* تبيين ضرورت گذار به رشد اشتغالزا و ضد فقر

* بررسي وضعيت كنوني ايران سياستهاي اجرا شده و اثرات اقتصادي آن

* بررسي تجارب دنيا در حوزه رشد فراگير

* تبيين پيش نيازها و راهكارهاي ايجاد شده رشد فراگير

* تبيين مختصات تحول ساختااري مورد نياز ايران

زمان:6 بهمن 1395

مكان: سالن تلاش (وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي)

 

رشد-3 

 

1