زراعت و فرصت هاي كارآفريني زنان عنوان

 فيروزه صابر

نويسنده

 بنياد توسعه كارآفريني زنان و جوانان

مرجع

 

دختران دانش آموخته دانشگاهي رشته كشاورزي كه از استعداد كارآفريني برخوردارند مي توانند با علم و آگاهي نسبت به محورهاي فوق و نيز توسعه ارتباط موثر با كسب و كارهاي موجود تشكل هاي حرفه اي دانشگاهيان و ساير نهادهاي مرتبط فردي و يا جمعي به خلق ايده هاي نو و ايجاد كسب و كارهاي جديد متناسب با نيازهاي پيش رو مبادرت ورزند.

قدمت طولاني زراعت در ميان بخش هاي مختلف اقتصادي و همسايگي آن با خانه و خانواده فرصت اشتغال زايي را براي جامعه زنان در بخش كشاورزي بيش از بخش هاي ديگر فراهم ساخته است نقش زنان در اين عرصه اعم از فعاليت هاي دائمي يا فصلي همواره حائز اهميت بوده اما در بسياري از مواقع موقعيت آن ها به عنوان شاغل در جمعيت فعال اقتصادي فراموش شده است. يك محقق به اين فقدان توجه در خور نشان داده است« ارزشيابي دقيق از كار زن در خانواده روستايي امري دشوار به نظر مي رسد زيرا وضعيت زن در خانواده روستايي به گونه اي است كه خانه داري و كارهاي توليدي را با هم انجام ميدهد زن د رعين حال كه خانه دار است و در نگاه داري و تعليم و تربيت اطفال وظيفه مهمي به عهده دارد در امور زراعي، پروش دام و طيور ،صنايع دستي و گاه در فروش محصول و خريد مايحتاج خانواده فعاليت هاي مختلفي انجام ميدهد هر زن فعال روزانه حدود 1 الي 3 ساعت از وقت خود را صرف نگه داري و پرورش دام و طيور مانند دوشيدن تغذيه دام و طيور، تميز كردن آغل و تهيه فرآوردهاي دامي مي نمايد و گاه در اين مورد از ديگران كمك مي گيرند»(زنان در بازار كار ايران-در انگيزه كار-ص 104 و 105)

در بررسي هاي مجموعه اسناد برنامه اول توسعه در بخش كشاورزي فقط يكبار و در برنامه دوم كلمه زنان دوبار تكرار شده است.در اهداف برنامه،استراتژي ها و سياست ها اشاره اي به زنان كشاورز يا زنان روستايي نشده است(توسعه و چالش هاي زنان ايران،دكتر ژاله شادي طلب ص 197)

از مهم تر متوسط مزد زنان در بخش كشاورزي سه چهارم مردان است (ماهنامه علمي،فني كشاورزي،سنبله،آذر 1386-ص 50)

با اين حال جستجو براي كشف و دستيابي به زنان كارآفرين نشان ميدهد كه در بخش كشاورزي نيز زنان صاحب ايده و كسب و كار توانسته اند الگو سازي كنند و چند عامل توانسته است موفقيت آنان را تضمين كند.

نخست آن كه نسبت مشاركت و اشتغال زنان در بخش كشاورزي بيش از ساير بخش هاست و زمينه را براي حضور بيشتر زنان در اين حوزه فراهم مي كند در اين ميان نيز با رويكرد كارآفريني ، بسياري نيز مبادرت به تشكيل كسب و كار جديدي نموده اند .

پيوند خانواده و اشتغال بسياري از زنان صاحب كسب و كار و كارآفريني كه در حرف مختلف اين بخش وارد شده اند نه تنها فاصله خانه و كار را به حداقل رسانده اند كه مشاركت اعضاي خانواده را نيز در اين مسير جذب كرده اند.

سوم استفاده از مناسب بودن نسبي فرهنگ اجتماعي و تاثيرات محيطي حوزه كشاورزي در مقايسه با ساير بخش ها براي زنان است. حضور در اين بخش سهل تر از ساير بخش هاست و پذيرش عمومي و باور به مشاركت اجتماعي زنان در اين حوزه زيادتر است از اين رو چالش ها و تهديدهاي زنان كارآفرين و صاحب كسب و كار در اين بخش به نسبت كمتر از ساير بخش ها اقتصادي است.

چهارم آنكه تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات فرصت هاي جديدي را پيش روي كارآفرينان و صاحبان كسب و كار اين بخش مي گذارد به نوعي با گذر از جامعه بسته و روش هاي سنتي و مسير دستيابي و بهره مندي از امكانات سخت افزاري و نرم افزاري روز همراه با دانش و مهارت را باز مي كند.به عبارت ديگر دنياي كسب و كار در اين عرصه ديگر صرفا در زمين و آب خلاصه نمي شود.فضاي ديگري حاكم و قابل بهره برداري است.

پنجم بهره مندي از شبكه هاي ارتباطي است كه يا با توان و خلاقيت صاحبان ايده و كسب و كار فعال مي شود و يا كارآفرينان اين بخش خود را در معرض آن قرار داده و از فرصت هاي شبكه اي استفاده مناسب مي كنند .به عنوان مثال تعاوني الزهراي روستاي امير آباد واقع در 75 كيلومتري مشهد از طريق ايجاد شبكه ارتباطي ميان 14 روستاي همجوار توانست 600 شغل در بخش كشاورزي و صنايع دستي ايجاد كند.

مناسب است كه زنان صاحب كسب و كار و كارآفرين اين بخش در شبكه ارتباطي خود از توان و قابليت هاي تشكل هاي حرفه اي مرتبط استفاده كنند.اين پيوندها منجر به تولد هاي ديگر،كسب و كارهاي جديد،محصول و روش هاي نو خواهد شد.طرح بهبود كيفيت و شناسه توليد زعفران كه مشتركا توسط شوراي ملي زعفران و بنياد توسعه كارآفريني زنان و جوانان انجام شد فرصت هاي جديدي را پيش روي نوكارآفرينان جوان مي گذارد و از آنجا كه زنان بيشترين فعاليت را دارند فرصت ها  را مي توانند شكار كنند.

دختران دانش آموخته دانشگاهي رشته كشاورزي كه از استعداد كارآفريني برخوردارند مي توانند با علم و آگاهي نسبت به محورهاي فوق و نيز توسعه ارتباط موثر با كسب و كارهاي موجود تشكل هاي حرفه اي دانشگاهيان و ساير نهادهاي مرتبط فردي و يا جمعي به خلق ايده هاي نو و ايجاد كسب و كارهاي جديد متناسب با نيازهاي پيش رو مبادرت ورزند.

1