واژگان و اصطلاحات بازاريابي (2) عنوان

 دكتر ميترا صفائيان

نويسنده

 ماهنامه تخصصي بازاريابي شماره 53

مرجع

 

(نفوذ در بازار) Market Penteration

نوعي از استراتژي‌هاي رقبا كه به منظور افزايش فروش محصولات موجود شركت به مشتريان فعلي، مشتريان رقبا و كساني كه مشتريان ما نيستند، طراحي مي‌شوند.

(توسعه بازار)Market Development 

 نوعي از استراتژي‌هاي رشد كه براي معرفي محصولات موجود شركت‌ها براي بازارهاي جديد به كار گرفته مي‌شود.

(توسعه محصول)Product Development 

 نوعي از استراتژي‌هاي رشد كه بر فروش محصولات جديد در بازارهاي فعلي شركت‌ها تأكيد دارد.

(متنوع ‌سازي)Diversification

نوعي از استراتژي‌هاي رشد كه بر فروش محصولات جديد در بازارهاي جديد تمركز دارد.

(هديه) Giveaway

محصولات و كالاهايي كه به شكل هديه و اشانتيون در مكان‌ها و زمان‌هاي مختلف نظير زمان‌هاي برگزاري نمايشگاه و .. از سوي شركت‌ها به مشتريان و مراجعان داده مي‌شود.

(ترفيع متقابل) Cross-Promotion

شرايطي است كه در آن دو يا چند محصول و يا خدمت نيروهاي خود را تركيب مي‌كنند كه با استفاده از يك ابزار ترفيعي واحد علاقه ايجاد كنند.

(همراهي محيط)Environmental Stewardship

شرايطي است كه در آن شركت‌ها همگام با انجام فعاليت‌هاي خود، از محيط طبيعي نيز حمايت مي‌كنند و يا آن را بهبود مي‌بخشند.

(مميزي منافع اجتماعي)Social Profit Audit

شركتي كه حسابرسي منافع اجتماعي را انجام مي‌دهد، به همان اندازه كه موفقيت خود در نيل به منافع مالي را ارزيابي مي‌كند، تلاش‌هاي خود را در رسيدن به منافع اجتماعي نيز مورد بررسي قرار مي‌دهد.

1