120 قانون جهانى موفقيت عنوان

 ويليام تريسى

نويسنده

 روزنامه ايران 12 دي 1386

مرجع

 

1- قانون علت و معلول: هر چيز به دليلى رخ مى دهد. براى هر علتى معلولى هست، و براى هر معلولى علت يا علت هاى بخصوصى وجود دارد، چه از آنها اطلاع داشته باشيد چه نداشته باشيد. چيزى به اسم اتفاق وجود ندارد.

2- قانون ذهن: همه علت ها و معلول ها ذهنى هستند. افكار شما تبديل به واقعيت مى شوند. افكار شما آفريننده اند. شما تبديل به همان چيزى مى شويد كه درباره آن بيشتر فكر مى كنيد.

هميشه درباره چيز هايى فكر كنيد كه واقعاً طالب آن هستيد و از فكر كردن در باره چيز هايى كه خواستار آن نيستيد اجتناب كنيد.

3- قانون عينيت يافتن ذهنيات: دنياى پيرامون شما تجلى فيزيكى دنياى درون شماست. كار اصلى شما در زندگى اين است كه زندگى مورد علاقه خود را در درون خود خلق كنيد. زندگى ايده آل خود را با تمام جزئيات آن مجسم كنيد و اين تصوير ذهنى را تا زمانى كه در دنياى پيرامون شما تحقق پيدا كند حفظ كنيد.

4- قانون رابطه مستقيم: زندگى بيرون شما بازتاب زندگى درونى شماست. بين طرز فكر و احساسات درونى شما از يك طرف و عملكرد و تجارب بيرونى شما از طرف ديگر رابطه مستقيم وجود دارد.

5- قانون باور: هر چيزى را كه عميقاً باور داشته باشيد برايتان به واقعيت بدل مى شود. شما آنچه را كه مى بينيد باور نمى كنيد بلكه آن چيزى را مى بينيد كه قبلاً به عنوان يك باور انتخاب كرده ايد. پس بايد:

- باور هاى محدود كننده اى را كه مانع موفقيت شما هستند شناسايى كنيد.
- آنها را از بين ببريد.

6- قانون ارزش ها: نحوه عملكرد شما هميشه با زيربنايى ترين ارزش ها و اعتقادات شما هماهنگ است.آنچه براستى ارزش هايى را كه واقعاً به آن اعتقاد داريد بيان مى كند ادعاهاى شما نيست بلكه گفته ها، اعمال وانتخاب هاى شما بويژه در هنگام ناراحتى و عصبانيت است.

7- قانون انگيزه: هر چه مى گوييد يا انجام مى دهيد از تمايلات درونى، خواسته ها و غرايز شما سرچشمه مى گيرد. اين كار ممكن است به صورت خودآگاه و ناخودآگاه انجام شود.

رمز موفقيت دوچيز است:

  •  الف ـ تعيين اهداف و برنامه ريزى براى آنها.
  • ب ـ مشخص كردن انگيزه ها.

8- قانون فعاليت ذهن ناخودآگاه: ذهن ناخودآگاه شما موجب مى شود همه گفته ها و اعمالتان مطابق با الگويى انجام پذيرد كه با تصوير ذهنى و باورهاى زير بنايى شما هماهنگ است. ذهن ناخودآگاه شما بسته به اين كه چگونه آن را برنامه ريزى كنيد مى تواند شما را به پيش ببرد و يا از پيشرفت باز دارد.

9- قانون انتظارات: اگر با اعتماد به نفس انتظار وقوع چيزى را داشته باشيد در جهان پيرامونتان امكان وقوع پيدا مى كند. شما هميشه هماهنگ با انتظاراتتان عمل مى كنيد و انتظارات شما بر رفتار و طرز برخورد اطرافيانتان تأثير مى گذارد.

10- قانون تمركز: هر چيزى كه ذهن خود را به آن مشغول سازيد در زندگى واقعيت پيدا مى كند. هرچيزى كه روى آن تمركز كنيد و مرتباً به آن فكر كنيد در زندگى واقعى شكل مى گيرد و گسترش پيدا مى كند. بنابر اين بايد فكر خود را به چيز هايى متمركز كنيد كه در زندگى واقعاً طالب آن هستيد.

11 - قانون عادت: حداقل 95 درصد از كارهايى كه انجام مى دهيد از روى عادت است، خواه عادت هاى مفيد و خواه عادت هاى مضر. شما مى توانيد عادت هايى را كه موفقيت تان را تضمين مى كند در خود پرورش دهيد. به اين صورت كه تا هنگامى كه رفتار مورد نظر به صورت اتوماتيك و غيرارادى انجام نشوند تمرين و تكرار آگاهانه و مدام آن را ادامه دهيد.

12- قانون جذب: شما مرتباً افكار، ايده ها و موقعيت هايى را كه با افكار غالب شما هماهنگ هستند به خود جذب مى كنيد، خواه افكار منفى خواه افكار مثبت. شما مى توانيد بهتر از اين كه هستيد باشيد، ثروتمندتر از اكنون باشيد و توانايى هاى بيشترى داشته باشيد چون مى توانيد افكار غالب خود را تغيير دهيد.

13- قانون انتخاب: زندگى شما نتيجه انتخاب هاى شما تا اين لحظه است.

چون هميشه در انتخاب افكارخود آزاد هستيد، كنترل كامل زندگى تان و تمامى آنچه برايتان اتفاق مى افتد در دست شماست.

14- قانون تفكر مثبت: براى موفقيت و شادى در تمام جنبه هاى زندگى تفكر مثبت امرى ضرورى است.شيوه تفكر شما نشان دهنده ارزش ها، اعتقادات و انتظارات شماست.

15- قانون تغيير: تغيير غيرقابل اجتناب است و چون با دانش روزافزون و تكنولوژى رو به پيشرفت هدايت مى شود با سرعتى غيرقابل قياس با گذشته در حال حركت است. كار شما اين است كه استاد تغيير باشيد نه قربانى آن.

16- قانون كنترل: اين كه تا چه حد در مورد خودتان مثبت فكر مى كنيد بستگى به اين دارد كه فكر مى كنيد تا چه حد زندگى تان را تحت كنترل داريد.سلامتى، شادى و عملكرد عالى از طريق كنترل كامل افكار، اعمال و شرايط پيرامونتان به وجود مى آيد.

1