شناسايي عوامل موثر در مزيت رقابتي صادرات خدمات فني-مهندسي كشور عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مرجع

 

فهرست مطالب

فصل اول: كليات تحقيق

فصل دوم:مباني نظري ادبيات تحقيق و مروري بر مطالعات انجام شده در زمينه خدمات فني و مهندسي

فصل سوم: ارزيابي عملكرد صادرات كالا و خدمات و بررسي مزيت صادرات خدمات فني-مهندسي در ايران

فصل چهارم: مروري بر تجارت خدمات و خدمات فني-مهندسي در كشورهاي مختلف جهان

فصل پنجم: شاخص‌هاي مزيت رقابتي و رقابت‌پذيري

فصل ششم:تحليل توصيفي داده‌هاي پرسشنامه

فصل هفتم: تجزيه و تحليل نتايج اطلاعات پرسشنامه‌ها و پيشنهاد مدل بومي شده، بر اساس الگوي مزيت رقابتي پورتر  

تصوير جلد كتاب

موجود در كتابخانه سازمان همياري اشتغال

1