فرصتها و چالشها در نظام جديد چند جانبه تجاري و جايگاه ايران عنوان

 رضا حريري

نويسنده

 موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مرجع

 

تصوير جلد كتاب

موجود در كتابخانه تخصصي سازمان همياري اشتغال

1