طرحها و استراتژي‌هاي بازاريابي صادرات عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مرجع

 

تصوير جلد كتاب

موجود در كتابخانه تخصصي سازمان همياري اشتغال

1