فرهنگ لغات و اصطلاحات مديريت عنوان

 دكتر بهروز رياحي

نويسنده

 مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران

مرجع

 

تصوير جلد كتاب

موجود در كتابخانه تخصصي سازمان همياري اشتغال

1