طرح طبقه‌بندي مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مجموعه شرح رشته‌هاي شغلي رسته امور اجتماعي عنوان

 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني دفتر نظامهاي استخدامي

نويسنده

 كتابخانه سازمان همياري اشتغال

مرجع

 

بر اساس يكي از طرحهاي برنامه اصلاح نظام‌هاي استخدامي در راستاي ايجاد تحول در نظام اداري، پروژه بازنگري و اصلاح رسته امور اجتماعي كه يكي از پروژه‌هاي طرح« بررسي و اصلاح طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل در جهت تطبيق رشته‌هاي شغلي با نيازهاي دستگاه‌هاي دولتي و ايجاد انگيزه براي ارتقاء در مشاغل كارشناسي و تحقيقاتي» از برنامه چهارم (برنامه اصلاح مظام‌هاي استخدامي) برنامه تحول در نظام‌هاي اداري مصوب شوراي عالي اداري كشور مي‌باشد، مورد بررسي، مطالعه و تحقيق قرار گرفت و با توجه به رشد سريع و گسترش تحصيلات دانشگاهي، تعداد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و ورود جوانان با تخصص‌هاي مختلف به بازار كار، پيچيده و تخصصي‌تر شدن نحوه انجام كارها به لحاظ تكنولوژي موجود و .... لزوم بازنگري و جاري نگهداشتن رسته امور اجتماعي اجتناب ناپذير گرديد و فلذا رسته مذكور با مشاركت و نظرخواهي از دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط در زمينه انطباق با نيازهاي شغلي از لحاظ مدرك تحصيلي، سطح تحصيلات، شرايط احراز، نمونه وظايف و مسؤليتها و ضرورت وجود يا حذف برخي از رشته‌هاي شغلي مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفته است.

اين كتاب داراي سه فصل مي‌باشد.

 فصل اول: ضوابط اجرايي رسته امور اجتماعي
فصل دوم: فهرست تخصيص رسته امور اجتماعي
فصل سوم: شرح رشته‌هاي شغلي رسته امور اجتماعي

301- رسته فرعي رفاه و خدمات اجتماعي
302- رسته فرعي امور كار و اشتغال
303- رسته فرعي امور حقوقي
304- رسته فرعي امور ثبتي
305- رسته فرعي امور ديني و اوقافي
306- رسته فرعي اطلاعات و امور جهانگردي
307- رسته فرعي روابط عمومي
308- رسته فرعي روابط بين‌المللي
309- رسته فرعي امور كشوري و مدني و سياسي
310- رسته فرعي امور اقتصادي و بازرگاني
311- رسته فرعي آمار
312- رسته فرعي مشاغل تخصصي امور اجتماعي
313- رسته فرعي تعاون و امور روستاها
314- رسته فرعي امور انتظامي، تأميني و تربيتي و بازرسي

1 2