فرهنگ ملي مشاغل (صنعت نساجي، ريسندگي و بافندگي) عنوان

 وزارت كار و امور اجتماعي معاونت اشتغال

نويسنده

 كتابخانه سازمان همياري اشتغال

مرجع

 

در اين كتاب سعي شده است دسته‌بندي‌هاي مشاغل با شيوه‌اي كاربردي انجام شود بطوريكه مطالب براي كلية صنعتگران، مديران و كارگران قابل استفاده باشد و بعنوان مرجعي در اختيار كارشناسان طبقه‌بندي مشاغل، مشاوران و راهنمايان شغلي قرار گيرد.؟

در تعريف هر شغل، مقدمه‌اي مبني بر توصيف كلي فعاليت عمومي و سپس نكات اصلي شغل مورد توجه قرار گرفته است كه با تغيير تكنولوژي رايج كارگاه‌هاي كشور و نيز پروسه برخي توليدات، مشاغل تعريف شده در اين مجموعه كه گاهي بصورت تلفيقي بكار گرفته شده است نيز تغيير خواهد نمود.

اين كتاب شامل سه بخش است:

1- فهرست عناوين شغلي
2- تعاريف مشاغل
3- تصويري از دستگاه‌هاي صنعت نساجي

1 2