تئوريهاي كارآفريني عنوان

 محمود احمد پور دارياني،محمد كاظم نصيري

نويسنده

 خانه كارآفرينان

مرجع

 

تغيير و تحولات دهه هاي اخير به قدري عميق و سريع اتفاق افتاده كه تمامي ابعاد زندگي تحت تاثير آن قرار گرفته است.

در اين شرايط،نقش كارآفرينان به عنوان موتور توسعه بسيار بارزتر از گذشته نزد دولت مردان و برنامه ريزان مطرح مي باشد و به دليل ارتباط تنگاتنگ خلاقيت و كارآفريني،بسياري از كشورهاي توسعه يافته مطابق شرايط،امكانات و نظام ارزشي و اقتصادي خود،اقدام به طراحي و اجراي نظامي تحت عنوان نظام ملي نوآوري نموده اند.

اين كتاب منبع مناسبي است براي پژوهشگران كارآفريني كه به ارتباط و نقش كارآفريني در دوره هاي مختلف زماني علاقه مند مي باشند.

1