موانع رشد علمي ايران و راه‌حل‌هاي آن عنوان

 فرامرز رفيع‌پور

نويسنده

 كتابخانه سازمان همياري اشتغال انتشارات: شركت سهام يانتشار

مرجع

 

موانع رشد علمي ايران و راه‌حل‌هاي آن

فرامرز رفيع‌پور
استاد جامعه‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي
ناشر: شركت سهامي انتشار
1381

موانع رشد علمي در كشور ما از مدتها پيش دغدغه خاطر دانشمندان فرهيخته و دلسوز ايراني بوده است. در اين حوزه، هدف ما اصلاح جامعه و كوشش در جهت حل مسائل آنست. حل اين مسائل بسيار پيچيده  حتي كار يك شخص بسيار متفكر و با تجربه نيز نمي باشد.

نويسنده در اين كار كوشش نموده است تا مسأله را از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار دهد، از نظرات دانشمندان ارجمند استفاده و آنها را در يك مدل وسيع‌تر جاسازي نمايد.

فهرست مطالب:

1- مقدمه

2- علم و روند شكل‌گيري آن
1-2 در تعريف علم
2-2 فرايند شكل گيري علم

3- موانع رشد علمي ايران
1-3 نظام فرهنگي
2-3 نظام سياسي و جايگاه علم
3-3 دگرگوني نظام اجتماعي و تاثير آن بر علم
4-3 عوامل سازماني
5-3 استادان
6-3 حاشيه: نظام ارزشي و نظام آموزش و پرورش
7-3 دانشجويان
8-3 سازمانهاي علمي فرادانشگاهي

4- خلاصه و نتيجه‌گيري

1 2