مديريت زنجيره تامين گردشگري عنوان

 هايان سونگ - ترجمه دكتر مجتبي سجادي، پريسا رسوليان هروي

نويسنده

 سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان

مرجع

 

كشور ايران عليرغم دارا بودن جاذبه‌هاي طبيعي گوناگون در فصول مختلف سال و تاريخي كهن به عنوان يكي از كشورهاي صاحب تمدن و فرهنگ چند هزارساله، جزء كشورهاي نخست دنيا از لحاظ دارا بودن جاذبه هاي گردشگري محسوب مي شود كه متاسفانه سهم بسيار اندكي در جذب گردشگر بخصوص گردشگران خارجي در صنعت گردشگري دنيا دارد.

از آنجا كه جذب گردشگران خارجي درآمدهاي ارزي قابل توجهي براي كشورها به همراه دارد تا جائيكه در بسياري از كشورهاي صنعتي و يا حتي غيرصنعتي كه داراي رشد اقتصادي مناسب مي باشند، صنعت گردشگري بخش عمده‌اي از درآمدهاي ملي را به خود اختصاص داده است. از اينرو توجه به صنعت گردشگري يكي از راهكارهاي مهم براي پيشرفت و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور و رهايي از اقتصاد نفتي و حركت به سمت اقتصاد مقاومتي مي‌باشد كه توجه بيشتر مسوولين و بخش خصوص به آن اشتغال مولد و پايدار را نيز به همراه خواهد داشت.

با توجه به اينكه تاكنون در ايران توجه اندكي به صنعت گردشگري شده است زيرساختهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري مناسبي براي رسيدن به جايگاهي شايسته‌ در دنيا وجود ندارد كه علاوه به همت بيشتر مسوولين، ورود پژوهشگران و صاحبنظران دانشگاهي به اين مقوله امري ضروري به نظر مي‌رسد كه كتاب حاضر در همين راستا از سوي سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان منتشر شده است.

 

1