فنآوري و كارآفريني در هيدروپونيك (آبكشت) بستره‌هاي بدون خاك عنوان

 دكتر حميد مهرآوران

نويسنده

 كتابخانه سازمان همياري اشتغال

مرجع

 

فنآوري و كارآفريني در هيدروپونيك (آبكشت)
بستره‌هاي بدون خاك
تاليف: دكتر حميد مهرآوران

در اين كتاب سيستم‌هاي آبكشت مختلف شرح داده شده و فرمولهاي محلولهاي غذايي زيادي ارائه شده است.

موجود در كتابخانه سازمان همياري اشتغال

1