راهنماي متقاضيان سرمايه‌گذاري در آبزي‌پروري عنوان

 معاونت تكثير و پرورش آبزيان

نويسنده

 كتابخانه سازمان همياري اشتغال

مرجع

 

راهنماي متقاضيان سرمايه‌گذاري در آبزي‌پروري
معاونت تكثير و پرورش آبزيان

اداره طرح و برنامه
تكثير و پرورش ماهي
شيلات ايران 1379


كشور ما با شرايط جغرافيايي متنوع و استعدادهاي طبيعي فراوان، مستعددفعاليتهاي گسترده آبزي پروري است در همين راستا سرمايه‌گذاري‌هاي خرد و كلان بسياري صورت گرفته است كه مستلزم جهت‌يابيهاي درست و حمايتهاي كارشناسانه است و ما در اين مجموعه سعي‌ نموده‌ايم براي آشنايي بيشتر سرمايه‌گذاران نكاتي هر چند مختصر را ارائه نماييم.
طرحهاي توجيهي پرورش آبزيان ميتواند راهنماي مناسبي جهت ارزيابي شما متقاضيان محترم به سرمايه‌گذاري در بخش آبزي پروري باشد.

موجود در كتابخانه سازمان همياري اشتغال

1