قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن : به روش الفبايي و موضوعي و تفسير مواد عنوان

 علي تيرا

نويسنده

 كتابخانه سازمان همياري اشتغال

مرجع

 

قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن : به روش الفبايي و موضوعي و تفسير مواد

 
همراه با : راهنماي الفبايي و موضوعي و استنادي آن
به انضمام : واژه‌هاي بين‌المللي: بازرگاني، گمركي و حمل و نقل با آخرين اصلاحات
مولف: علي تيرا

هدف از تهيه اين كتاب قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي ان به روش الفبايي و موضوعي و راهنماي استنادي ان بهمراه واژه‌هاي بين‌المللي، بازگاني، گمركي، حمل و نقل  اين تفكر و انديشه محقق مي‌گردد كه مي‌توان بنحو چشمگيري سرعت دستيابي و انتقال مفهوم و فراگيري مفاد و مطالب هر يك از مواد قانوني را با يا بدون مراجعه به اصل مفاد قانون و آئين‌نامه ان افزايش داد.

موجود در كتابخانه سازمان همياري اشتغال

1