قوانين و مقررات حقوق مالكيت فكري(ملي و بين‌المللي) عنوان

 تقي اماني

نويسنده

 كتابخانه سازمان همياري اشتغال

مرجع

 

قوانين و مقررات حقوق مالكيت فكري(ملي و بين‌المللي)

تاليف و تدوين: تقي اماني
انتشارات بهنامي


مباحث حقوق  مالكيت فكري بسيار گسترده است. به طوريكه تاكنون فقط 23 معاهده تحت مديريت وايپو (سازمان جهاني مالكيت فكري) در موضوعات مختلف ان منعقد شده‌اند (16معاهده در زمينه مالكيت صنعتي، 6 معاهده  در امور مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط با آن و 1 معاهده در جهت تأسيس خود سازمان مذكور). از آنجا كه جهت روشن‌‌تر شدن مباحث اين رشته و معاهدات مربوط به آن در قسمت كليات كتاب توضيحاتي  عرضه شده است.

تصوير جلد كتاب

1