حقوق بازرگاني بين‌المللي عنوان

 مسعود طارم سري

نويسنده

 انتشارات شركت چاپ و نشر بازرگاني

مرجع

 

كتاب حاضر شامل يك بخش كليات و دو قسمت جداگانه هست كه هر كدوم در چند فصل تهيه شده است.

بخش كليات

 • الف- عنصر بين‌النللي در فروش بين‌المللي
 • ب- تعريف فروش بين‌المللي
 • ج- چارچوب‌هاي حقوقي قرارداد فروش بين‌المللي كالا
 • د- قانون ماهوي متحدالشكل در مورد فروش كالا
 • ه- اصطلاحات و فرم‌هاي استاندارد و چگونگي وارد كردن آنها در قراداد

 قسمت اول

جنبه‌هاي حقوقي خصوصي بازرگاني بين‌المللي

 1. فصل اول: قرارداد فروش بين‌المللي كالا
 2. فصل دوم: اصطلاحات بازرگاني بين الملي (اينكو ترمز)
 3. فصل سوم: روش‌هاي پرداخت و تضمين پرداخت
 4. فصل چهارم: قراردادهاي حمل و نقل
 5. فصل پنجم: بيمه
 6. فصل ششم: نمايندگي خارج از كشور
 7. فصل هفتم: سرمايه‌گذاري در خارج
 8. فصل هشتم: انتخاب قانون حاكم بر قرارداد، صلاحيت قضايي و حل و فصل دعاوي

 قسمت دوم

جنبه‌هاي حقوقي خصوصي بازرگاني بين‌المللي

 1. فصل اول: روش‌هاي صدور و ورود كالا
 2. فصل دوم: چگونگي تنظيم صادرات
 3. فصل سوم: چگونگي تنضيم واردات

جلد كتاب

موجود در كتابخانه تخصصي سازمان همياري اشتغال

1