تكنولوژي اطلاعات و تسهيل تجارت ملي عنوان

 مترجم: محمد لطفي

نويسنده

 موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني

مرجع

 

كتاب حاضر از 5 فصل و 6 پيوست تهيه شده است كه به اين صورت مي باشد.

 1. فصل 1: قوانين و مقررات مورد نياز
 2. فصل 2: ساختار تكنولوژي و مهارت‌ها
 3. فصل 3: بررسي مسايل داخلي
 4. فصل 4: هزينه‌ها و منافع سرمايه‌گذاري
 5. فصل 5: گزينه‌هاي هزينه و تكنولوژي

و همچنين 6 پيوست‌ بدين صورت مي باشد:

 1. مطالعات موردي
 2. ملاحضات مربوط به اجراء و چهارچوب‌هاي زماني
 3. يك پيشنهاد فني نمونه
 4. اختيارات يك سيستم تسهيل تجارت نمونه، اعمال و اجراء، نظارت و ارزيابي ميان دوره‌اي
 5. EDIFACT سازمان ملل
 6. فرهنگ واژگان و اختصارات
1 2