سياستهايي براي افزايش اشتغال جوانان در هند عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 

مرجع

 

سياستهايي براي افزايش اشتغال جوانان در هند

از زمان آغاز به كار برنامه‌ها در هند در سال 1950 دولت بر افزايش فرصتهاي شغلي و حذف بيكاري از كشور تأكيد بسيار كرده است. افزايش ميزان اندوخته‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها افزايش سطح توليدات از نخستين اهداف برنامه‌هاي متوالي پنج ساله كشور بوده‌اند. آگاهي يافتن از مشكلات حذف بيكاري از كشور در طي سه دهه گذشته، برنامه‌هاي متوالي دولت را به سمت مركز و ايالتها سوق داده است، تا اين برنامه‌ها طرح‌هاي متعددي را با هدف حذف بيكاري و افزايش اشتغال تنظيم و اجرا كند. ميزان بالاي بيكاري در ميان جوانان هند توسط برنامه ريزان (كميسيون برنامه ريزي هند،1970) تشخيص داده شد و اين برنامه به طور كلي بر مساله بيكاري در بين جوانان تحصيل كرده و يا كساني كه امتحانات پايان دوره دبيرستان را گذرانده‌اند و يا تحصيلات عالي‌تري دارند، بسيار تاٌكيد مي‌كند. اين مساٌله، به عنوان جزئي از مساٌله كلي اشتغال‌زايي و يا توسعه به نظر مي رسد. تاكنون برخي از طرحهاي اشتغال‌زايي، مخصوصاً در مورد جوانان، قصد دارند كه سطح آموزش، تواناييها و مهارتهاي آنها را بهبود ببخشند و خود اشتغالي و كارآفريني را ارتقاء دهند. اين برنامه‌ها شامل اين اهداف هستند: تلاش براي هدايت مجدد سيستم آموزشي هند در جهت آموزش شغلي ، كارآموزي كه توسط قانوني كه در سال 1961 تصويب و در سالهاي 1973 و 1986 اصلاح مجدد شد حمايت مي‌شود؛ بنيان گذاري طرح TRYSEM(آموزش جوانان روستايي به منظور خود اشتغالي)؛ و يك طرح خود اشتغالي؛ براي جوانان تحصيل كرده بيكار در مناطق شهري (SEEUY). اين طرحها قصد دارند كه مشكلات جوانان شهري را مورد هدف خود قرار دهند.

 برخي از اين طرحها در پرتو تجربه و نتايج ارزيابي‌هاي انجام شده توسط دفاتر و مؤسسات گوناگون از طرف دولت دچار تغييرات و اصلاحاتي شده‌اند. هنوز مساله كلي و اساسي بيكاري در ميان جوانان بقوت خود باقي است. علي‌رغم سخنان بسياري كه در مورد اين موضوع گفته شده است ،عملكرد كنوني و حقيقي آن هميشه با كمبود امكانات روبرو بوده‌اند. تحقيق حاضر، به منظور تسهيل يك سياست جامع و فراگير در جستحوي مرور طرحهايي است كه خواهان كمك به كاهش اين مساله مي‌باشند.

الف ) مراكز ملي كاريابي NSS

كاريابي ملي توسط هيات مديره مركزي آموزش و اشتغال وزارت كار اداره مي شد. تقريبا 900 دفتر استخدامي به منظور تطبيق بهتر و بيشتر عرضه و تقاضاي فرصتهاي شغلي به راه انداخته شد. اگر چه پس از گذشت سالها تعداد افراد ثبت نام شده توسط اين دفاتر در هر سال به منظور كمك در پيدا كردن يك شغل مناسب، بسيار بيشتر از تعداد مراكز كاريابي بود. در طي سال 1995، به عنوان مثال، 895 دفتر استخدامي از9/5 ميليون نفر جوينده كار نام نويسي به عمل آورد .اما تعداد پستهاي خالي اطلاع داده شده به آنها بيشتر از 386هزار مورد نبود و پس از كنار كشيدن 6/3ميليون نفر، مشاغل تعيين شده تنها 215هزار مورد بود. در پايان سال 7/36 ميليون نفر در در دفاتر ثبت شده بودند.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...