از هر پنج نفر فارغ التحصيل يک نفر در بخش توليد فعال است عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 خبرگزاري ايرنا

مرجع

 

محمد عليزاده افزود: هم اکنون حدود سه ميليون نفر در کشور بيکار هستند.همچنين بخشي از جمعيت فعال کشور به شکل اشتغال ناقص مشغول کار مي باشند که اين موضوع تاثير نامطلوبي،بر ميزان بهره وري واحدهاي اقتصادي دارد.

وي معتقد است: بيکاري مي تواند برخي ناهنجاري هاي اجتماعي را تشديد کند و براي پيشگيري از گسترش اين مشکل بايد به فکر توسعه اشتغال در کشور بود.

عليزاده با اشاره به اشتغال در فعاليت هاي غير تخصصي جوانان فارغ التحصيل دانشگاهي گفت: حضور اين افراد در کارهاي غير تخصصي سبب مي شود که بازدهي کار در واحد هاي اقتصادي کاهش يابد. اشتغال ناقص همچنين رشد اقتصادي را کاهش دهد.

عليزاده در ادامه تصريح کرد: اشتغال ناقص تاثيري بر افزايش توليد ناخالص داخلي ندارد. اين شيوه کاري نمي تواند اشتغال پايدار در کشور ايجاد کند.

وي تاکيد کرد: اشتغال ناقص از بحراني شدن وضعيت اشتغال جلوگيري مي کند و حل معضل بيکاري را به تعويق مي اندازد.

اين کارشناس اقتصادي با اشاره به رشد بخش خدمات گفت: بخش خدمات زماني مي تواند به شکل موثر عمل کند که نيازهاي بخش هاي صنعت و کشاورزي را پاسخگو باشد.

وي در مورد بنگاه هاي زودبازده گفت: هم اکنون براي حل معضل بيکاري در جامعه چاره اي نداريم جز اينکه به توسعه بنگاه هاي زودبازده اقتصادي بپردازيم.

وي يادآور شد: هم اکنون 2 نوع بيکاري در کشور داريم که شامل بيکاري پنهان و بيکاري آشکار است. تمام تلاش مسئولان اين است که بتوانند بيکاري آشکار را در جامعه کاهش دهند.

به گفته عليزاده، مشکل بازار کار کشور را فقط تزريق نقدينگي حل نمي کند ، بلکه بايد در جهت کاهش هزينه توليد گام برداشت، قدرت رقابت پذيري را افزايش داد و به دنبال تصاحب بازارهاي جهاني براي صادرات بود.

وي در بخشي ديگر از اين گفت و گو با اشاره به جابه جايي جمعيت کشور گفت: در دهه منتهي به سال 85 فقط طي دوسال اول اين دهه يک ميليون و 200هزار نفر در کشور جابه جا شدند. مقصد اصلي مهاجران شهرهاي بزرگ بود که سهم بازده اقتصادي در شهرهاي يادشده، بيش از مناطق ديگر است.

عليزاده با اشاره به توزيع نابرابر بازده اقتصادي در مناطق مختلف کشور گفت: متاسفانه بازده اقتصادي در شهرهاي مختلف کشور بشدت متفاوت است و تحرک اقتصادي که در شهرهاي بزرگ جريان دارد ، به طور کامل متفاوت از ديگر شهرها است.

اين کارشناس مسايل اقتصادي در ادامه افزود: نيمي از ساخت و سازهاي کشور در شهر تهران انجام مي شود ، بنابراين خيلي طبيعي است که مهاجران در جست وجوي کار به اين شهر بزرگ روي آورند.

عليزاده در خصوص رشد منفي جمعيت مناطق روستايي استان تهران گفت: بسياري از مناطق استان تهران که در حومه شهر تهران قرار داشتند طي دهه منتهي به سال 85 به علت استقرار شهرداري، شهر محسوب شده اند و اين موضوع سبب شده است که رشد جمعيت مناطق روستايي در اين استان در سرشماري سال 85 ، منفي شود.

1