آشنايي با برخي مفاهيم و واژه هاي مورد عمل در بازرگاني خارجي عنوان

 عطاء اله پويان

نويسنده

 معاونت توسعه بازرگاني خارجي- اداره اطلاع رساني و تجارت الکترونيک

مرجع

 

مقدمه :

زنجيره کارهاي اجرائي در بازرگاني خارجي در برگيرنده امور مختلف و متفاوت و در عين حال به هم پيوسته اي است که مديران بازرگاني خارجي و تجار و کليه اشخاص و شرکتهائي که به نحوي با واردات و صادرات کالا سر و کار دارند لزوماً از وقوف و کاربرد آن بي نياز نمي باشند و بالطبع آگاهي از اطلاعات مورد نياز در بازرگاني خارجي براي نامبردگان از ضروريات امر مي باشد.

اين جزوه با هدف ارائه مهمترين اطلاعات و مقررات و مسائل مختلف در بازرگاني خارجي تهيه شده و حاوي اطلاعات ، مفاهيم  و واژه هاي بنيادي در مسائل اجرائي بازرگاني خارجي مي باشد. که اميد است مورد بهره برداري همکاران محترم و جامعه بازرگاني كشور قرار گرفته شود. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...