كسب و كار الكترونيكى عنوان

 اسدالله زاهدى

نويسنده

 روزنامه ايران

مرجع

 

مقدمه

گرچه نقش اساسى اينترنت درهمه جاى دنيا يكى است ولى وقتى سيستم به عنوان بخشى از سيستم اجتماعى به كارگرفته مى شود، بطوركلى متفاوت است. درك اين موضوع بسيارحائز اهميت است. به يادداشته باشيد تكيه امروز ما برروى تحليل مقايسه اى كسب و كار الكترونيكى بين كشورهاى آمريكا و ژاپن است يعنى اينكه چگونه فعاليتهاى كسب و كار الكترونيكى اين دو كشور با يكديگر متفاوت است.

1 2 3 4 5 6 7 8 9