كاهش تدريجي نرخ بيكاري تا پايان برنامه پنجم عنوان

 خبرگزاري موج - گروه اجتماعي

نويسنده

 خبرگزاري موج - گروه اجتماعي

مرجع

 

در دوران حاضر كه عصر دانايي و اقتصاد دانش بنيان است ، اهميت و نقش سرمايه انساني و اجتماعي در پيشرفت و توسعه كشورها بر جهت گيري ها و فعاليت هاي سازماني بيش از گذشته نمايان مي شود . از طرفي مباني ارزشي، قانون اساسي، چشم انداز بيست ساله كشور، قوانين جاري و برنامه هاي توسعه اي، به خصوص سياست هاي كلي برنامه پنجم، جايگاه منابع انساني را به عنوان بزرگترين سرمايه كشور مورد تأكيد قرار مي دهد و برهمين اساس، براساس اعلام وزارت كار و اموراجتماعي برنامه راهبردي اين مجموعه با رويكرد ارتقاي جايگاه سرمايه هاي انساني و اجتماعي كشور در دهه پيشرفت و عدالت تهيه گرديده است.

برنامه ريزي راهبردي مستلزم آن است كه ساز و كارهايي خاص در وزارت كار و اموراجتماعي ايجاد شوند؛ به نحوي كه ساختارها، فرآيندها و فعاليت ها از يك سو بر محور شايستگي هاي جامعه و از سوي ديگر حول ارزش هاي محوري شكل بگيرند.

دريك سازمان دانش محور ارزش هاي محوري و فرهنگ سازماني اهميتي تعيين كننده دارند. همچنين حمايت از شايستگي هاي بنيادين، منجر به هم افزايي بين اجزا و عناصرسازمان مي شود. ارزش ها و شايستگي ها نيز بايد حول راهبردها و چشم انداز سازمان مجتمع شوند.
منشور سند، حكم و فرماني كه حقوق و تكاليف و روابط ذينفعان را روشن مي كند وسندي مشترك كه مورد اجماع مديران قرار مي گيرد و همگي متعهد به اجراي آن مي شوند.

منشور كاري وزارت كار و اموراجتماعي به عنوان برنامه راهبردي بر مبناي قانون اساسي، سياست هاي كلي نظام در چشم انداز بيست ساله كشور و سياست هاي كلي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري براي برنامه پنجم تهيه گرديده است. سند چشم انداز بيست ساله بر پيشرفت و تحقق عدالت اجتماعي تأكيد دارد. براساس اين سند، ايران كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي،علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين الملل است.

راهبردهاي كلان برنامه پنجم در رابطه با وزارت كار و اموراجتماعي نيز به ابعاد مختلفي چون بهبود فضاي كسب و كار، تنظيم روابط كار، توسعه اشتغال، ترويج كارآفريني، ارتقاء آموزش هاي مهارتي فني حرفه اي و بسترسازي اعتلاي فرهنگي و اجتماعي نيروي كاركشور مي پردازد.

براي تهيه و تدوين برنامه راهبردي، علاوه بر مستندات قانوني، از پژوهش هاي انجام شده و مدارك و مستندات موجود كه هر يك به نوعي به پيشينه، فلسفه و وجودي، زمينه هاي فعاليت و برنامه هاي توسعه مرتبط هستند بهره گرفته شده است كه مي توان به مستندات قانوني و اسناد بالادستي، قانون اساسي، سند چشم انداز بيست ساله، سياست هاي كلي نظام، قوانين برنامه هاي توسعه كشور، قوانين كار و تأمين اجتماعي، سايرقوانين مرتبط، مأموريت ها، تنظيم روابط كار، اعتلاي فرهنگي و اجتماعي سرمايه هاي انساني، شناخت و مديريت بازار كار، صيانت از نيروي كار، گسترش همكاري هاي منطقه اي و بين المللي در زمينه كار و ترويج و توسعه كارآفريني اشاره كرد.

اهداف منشوركاري در وزارت كار
اهداف اين سند شامل مواردي چون كاهش تدريجي نرخ بيكاري به هفت درصد در پايان برنامه پنجم
افزايش نرخ مشاركت نيروي كار به 46.1 درصد در پايان برنامه پنجم، راهبري برنامه هاي اشتغال براي ايجاد متوسط سالانه 992 هزار فرصت شغلي جديد در پايان برنامه پنجم، كاهش نسبت نرخ بيكاري جوانان به نرخ بيكاري كل كشور به حدود 1.8 برابر، نائل شدن به جايگاه 10 كشور برتر عضو سازمان ديده بان جهاني كارآفريني درپايان برنامه پنجم، دستيابي به رتبه سوم شاخص سهولت كسب و كار در منطقه آسياي جنوب غربي درپايان برنامه پنجم، ارتقاء به جايگاه گروه كشورهاي داراي شاخص توسعه ا نساني بالا در پايان برنامه پنجم، دستيابي به نرخ رشد 4 درصدي بهره وري نيروي كار، كاهش فاصله نرخ بيكاري استان هاي كشور به 5 درصد در پايان برنامه پنجم است.

استراتژي منشوركاري در وزارت كار
بازشناسي سرمايه اجتماعي و انساني كشور، تدوين الگوي ايراني – اسلامي كار، مهندسي مجدد روابط كار، استقرار سيستم آمار و اطلاعات بازار كار و سيستم اطلاعات مديريت، بازآفريني نظام آموزشي مهارت فني و حرفه اي، مأموريت محور نمودن تشكيلات و ساختار، بهره مندي از نيروهاي دانشي درحوزه هاي تخصصي، ارتقاء سطح معيشت و رفاه نيروي كار، تمركز در سياست گذاري اشتغال و كارآفريني، پژوهش محوري در تصميم سازي ها،فراهم آوردن زيرساخت هاي اطلاعاتي، ارتباطي، حقوقي، علمي و فناوري در جامعه كار و توليد تدوين پيوست هاي فرهنگي در برنامه هاي ملي كسب و كار از مهم ترين استراتژي هاي منشور كاري در وزارت كاربه شمار مي رود.

برنامه هاي عملياتي
ساماندهي و توسعه آمار و اطلاعات كار و اشتغال، هدايت ظرفيت هاي كارآفريني، توسعه سرمايه هاي انساني و اجتماعي كشور، توسعه اشتغال مولد، ساماندهي و هدايت تسهيلات، حمايت و صيانت از نيروي كار، گسترش و ارتقاء فرهنگ كار، بازنگري در قوانين و مقررات براي بهبود روابط كار، تقويت مشاغل دانش بنيان، مشاغل نو، مشاغل خانگي و كار از راه دور، بازنگري در سياست هاي حمايتي و هدايتي اشتغال بانوان، شناسايي و احياي ظرفيت هاي معطل و مغفول اشتغال، زمينه سازي براي ارتقاء كيفيت محصولات داخلي و بهره وري، ترويج و گسترش مشاغل خدماتي، ايجاد همگرايي در دستگاه اي اجرايي در زمينه اشتغال، توانمندسازي تشكيلات و سازمان، بهبود فضاي كسب و كار و توسعه فعاليت هاي سازمان يافته، ساماندهي نيروي كار ايراني خارج از كشور و تدوين نظام ملي تعيين صلاحيت حرفه اي نيروي كاراز جمله برنامه هاي عملياتي اين منشور به شمار مي رود.

1