استان هاي فارس و خراسان شمالي بيشترين وكمترين ميزان بيكاري رادرسال 1389 داشتند عنوان

 مركز آمار ايران

نويسنده

 خبرگزاري ايرنا

مرجع

 

به گزارش روز شنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا، بر اساس چكيده نتايج طرح آمارگيري نيروي كار سال 1389 كه از سوي مركز آمار ايران انتشار يافته ،نرخ بيكاري كشور در سال گذشته 13.5 درصد و تعداد بيكاران برابر با سه ميليون و 218هزار و 329نفر بوده است.

بر اساس اين گزارش در سال ياد شده، تنها شش استان كشور داراي نرخ بيكاري تك رقمي بودند و بقيه استان هاي كشور نرخ بيكاري دو رقمي داشتند.

مركز آمار ايران نرخ بيكاري در استان هاي كردستان، گيلان،لرستان، ايلام و اصفهان را بيش از 15 درصد و در استان خوزستان در سال ياد شده 14.9 درصد اعلام كرد.

همچنين نتايج اين گزارش نشان مي دهد، نرخ بيكاري كشور در سال گذشته در فصول بهار 13.5 درصد، تابستان 13.6 درصد ، پاييز 12.1 درصد و زمستان 14.6 درصد است.

براساس اعلام مركز آمار ايران، نرخ مشاركت اقتصادي در سال 1389 برابر با 38.3درصد بوده و نرخ بيكاري مردان 11.9 و زنان 20.5 درصد محاسبه شده است.

نرخ بيكاري جوانان كه همواره بيش از دو برابر نرخ بيكاري در كل كشور است،در سال گذشته برابر با 28.7درصد بوده كه به تفكيك جنسيت براي مردان 25.5 و زنان 41.3درصد تعيين شده است.

به گزارش مركز آمار ايران، نرخ بيكاري در مناطق شهري كشور در سال گذشته 15.3 درصد و در مناطق روستايي 9.1 درصد بوده است.

1