جزئيات نرخ بيكاري در 12 گروه سني/ ركورد بيكاري زنان شكست عنوان

 مركز آمار ايران

نويسنده

 خبرگزاري مهر-گروه اقتصادي

مرجع

 

نرخ بيكاري عمومي كشور در آخرين گزارش مركز آمار ايران 10.5 درصد، نرخ بيكاري مردان 9.1 درصد و زنان 18.9 درصد است. بيكاري براي زنان شهري و روستايي كشور به 47.2 درصد و براي زنان شهرنشين به ركورد 54.1 درصد رسيده است. در حال حاضر، تجمع اصلي بيكاران در فاصله سني 15 تا 29 ساله قرار گرفته است و اين موضوع نشان مي دهد كشور تا سال هاي آينده نيز همچنان با ميليون‌ها درخواست جديد شغلي مواجه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آخرين گزارش مركز آمار ايران از وضعيت نرخ بيكاري در كشور كه مربوط به زمستان 92 است، نرخ بيكاري عمومي كشور 10.5 درصد، نرخ بيكاري مردان تك رقمي و معادل 9.1 درصد و نرخ بيكاري زنان نيز بيش از 2 برابر مردان به ميزان 18.9 درصد است.

بر پايه اين گزارش، در همين مدت نرخ بيكاري در مناطق شهري كشور 11.3 درصد، نرخ بيكاري مردان در شهرها 9.4 درصد و زنان نيز 22.1 درصد بوده است. از سويي ديگر، نرخ بيكاري روستاهاي كشور 8.7 درصد بوده كه در اين بخش از كشور، نرخ بيكاري مردان روستايي 8.2 و نرخ بيكاري زنان در روستاها نيز 11 درصد بوده است.

كاهش نرخ بيكاري مردان به زير 10 درصد
مركز آمار اعلام كرده است كمترين نرخ بيكاري كشور مربوط به گروه سني 65 ساله و بيشتر (سن بازنشستگي) به ميزان 1.2 درصد است و پس از آن كمترين ميزان بيكاران نيز در گروه سني 60 تا 64 ساله (در آستانه بازنشستگي) به ميزان 1.6 درصد است.

طبق بررسي هاي صورت گرفته، وضعيت بيكاري در كشور به نحوي است كه هنوز پيك تقاضا براي كار و بيشترين جستجوي شغلي از سوي افراد گروه سني 20 تا 24 ساله صورت مي گيرد. همچنين 15 تا 19 ساله ها نيز 20.9 درصد و 25 تا 29 ساله ها نيز با 19.7 درصد؛ بالاترين نرخ بيكاري كشور را دارا هستند.

به بيان ساده تر، در گروه سني 15 تا 29 سال كشور بالاترين درصد تقاضاي شغل قرار دارد و عمده مسائل مربوط به بيكاري كه اين روزها از سوي خانواده ها و همچنين مقامات دولتي مطرح مي شود، در اين دوره سني قرار دارد.

تجمع بيكاران از 15 تا 30 سالگي
به يكباره از 30 سالگي به بعد نرخ بيكاري كشور تك رقمي مي شود و درباره 30 تا 34 ساله هاي كشور نرخ بيكاري به 9.7 درصد كاهش مي يابد. هرچند اغلب افراد جوياي شغل تا قبل از 30 سالگي وارد بازار كار كشور مي شوند اما درصدي از جا به جايي هاي شغلي و حتي بيكاري در سنين 30 تا 65 سال ديده مي شود.

بدترين وضعيت بيكاري در كشور مربوط به زنان گروه سني 20 تا 24 ساله به ميزان 47.2 درصد است. همچنين زنان 25 تا 29 ساله كشور نيز داراي 35 درصد بيكاري هستند، از سويي وضعيت بيكاري زنان در حالي بدتر مي شود كه بدانيم نرخ بيكاري زنان 20 تا 24 ساله ساكن در شهرهاي كشور به 54.1 درصد رسيده است.

وضعيت بيكاري زنان 20 تا 24 ساله كشور در روستاها تا حدودي بهتر از شهرها و به ميزان 28 درصد است. يك نكته حائز اهميت درباره اشتغال زنان ساكن در روستاها و شهرهاي كشور اين است كه نرخ بيكاري زنان روستايي از 55 سال به بعد صفر مي شود ولي اين نرخ براي زنان شهري از 60 سال به بعد به صفر مي رسد.

اين مسئله نشان مي دهد كه زنان ساكن در شهرها به دليل برخورداري از وضعيت نسبتا بهتري از زندگي در برابر زنان روستايي كشور، توان باقي ماندن بالاتري در بازار كار كشور را نسبت به زنان روستايي دارند. همچنين نشان مي دهد كه سكونت در شهرها به مراتب دشوارتر از روستاها و پُرهزينه تر است.

جدول نرخ بيكاري 12 گروه سني (ارقام به درصد)

 

 

1