حذف يكباره 200هزار شاغل از بازار كار! عنوان

 اكونيوز

نويسنده

 خبرگزاري اقتصادي ايران

مرجع

 

نرخ رشد منفي اقتصادي، عدم انجام سرمايه گذاري هاي موثر و جذب ناچيز سرمايه هاي خارجي در سال هاي اخير، اجراي فازاول هدفمندي يارانه ها و افزايش يكباره قيمت انرژي، وجود مشكلات تامين نقدينگي در بنگاه ها به ويژه واحدهاي خُرد و ناتواني دولت در كمك به اين بخش؛ از دلايل عمده ركود در بازار كار طي 9 سال گذشته عنوان مي شود.
تنها در فاصله سال 92 تا بهار امسال از تعداد شاغلان كشور 200 هزارنفر كاسته شده و بر تعداد افراد داراي اشتغال ناقص نيز 100 هزارنفر زياد شدند.

 طبق تعريف مركز آمار ايران افراد داراي اشتغال ناقص شامل تمام شاغلاني است كه در هفته مرجع حاضر در سر كار يا غايب موقت از محل كار بوده، به دلايل اقتصادي نظير ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت كار بيشتر، قرار داشتن در فصل غيركاري و ... كمتر از 44 ساعت در هفته كار كرده، خواهان و آماده براي انجام كار اضافي در هفته مرجع بوده اند.

بر اساس اين تعريف، در پايان سال 92 از مجموع 23 ميليون و 834 هزار و 551 نفر جمعيت فعال كشور، 2 ميليون و 488 هزار و 372 نفر بيكار مطلق و يك ميليون و 900 هزارنفر نيز داراي اشتغال ناقص بوده اند. بنابراين تا پايان سال گذشته، تعداد افراد داراي مسائل كاري جدي در كشور طبق آمارهاي رسمي، 4 ميليون و 388 هزارنفر بوده است.
طبق تعريفي كه از اشتغال ناقص وجود دارد، افراد داراي اشتغال ناقص كساني هستند كه درآمد آنها كفاف هزينه هاي زندگي را نمي دهد و آنها به دنبال انجام كار بيشتر به منظور دريافت حقوق بالاتر در مشاغل خود هستند.

اين مسئله در دستكم يك دهه اخير به پديده دوشغله شدن و چندشغله بودن افراد دامن زده و باعث شده تا افرادي كه توان تامين هزينه هاي زندگي خود از طريق درآمد شغل اول را ندارند، بعضا به انجام مشاغل ديگر و حتي فعاليت در بازارهاي سوداگري و غيررسمي رو بياورند.
بررسي گزارش مركز آمار ايران از وضعيت بازار كار در بهار امسال نشان مي دهد، استان گلستان با 20.8 درصد بالاترين سهم اشتغال ناقص جمعيت 10 ساله و بيشتر را به خود اختصاص داده است. اين رقم در استان يزد با 2 درصد، كمتر از ساير استان هاي كشور بوده است.

آمارهاي 9 سال اخير بازار كار ايران نيز نشان مي دهد كه تعداد افراد داراي اشتغال ناقص كشور از يك ميليون و 500 هزارنفر در سال 84 به يك ميليون و 900 هزارنفر در پايان سال گذشته افزايش يافته است.
در عين حال، تعداد كل شاغلان كشور نيز از 20 ميليون و 600 هزارنفر سال 84 به 21 ميليون و 300 هزارنفر در سال 92 رسيد كه نشان دهنده شاغل شدن تنها 700 هزارنفر در طول 9 سال است. آمارهاي رسمي در حالي اين ميزان اشتغال را نشان مي دهد كه معاون وزير كار مي گويد اگر بخواهيم از سد بيكاري تا سال 1400 رد شويم، بايد ساليانه يك ميليون شغل در كشور ايجاد شود.

بنابراين در فاصله سال هاي 84 تا 92 بايد 9 ميليون فرصت شغلي در كشور ايجاد مي شد كه متاسفانه منفي شدن رشد اقتصادي كشور و ركود شديد در جذب سرمايه ها و سرمايه گذاري خارجي در دوره مورد بررسي باعث ايجاد وضعيت بحراني در بنگاه ها، افت شديد ظرفيت توليد در بسياري از واحدها و در نتيجه كاهش سطح اشتغال زايي و به نوعي توقف ايجاد فرصت هاي شغلي در كشور شد.

مقامات دولت تدبير و اميد عنوان مي كنند با متوقف شدن نرخ رشد منفي اقتصادي و مشخص شدن روزنه هاي اميد در بهبود شرايط اقتصادي كشور و همچنين اجرايي كردن بسته خروج از ركود؛ وضعيت بازار كار كشور نيز بهبود يابد.
در فصل بهار امسال، علاوه بر اينكه بر تعداد افراد داراي اشتغال ناقص كشور افزوده شد؛ اندكي نيز تعداد كل بيكاران مطلق بالا رفت و در مجموع 100 هزارنفر نيز به تعداد افراد داراي اشتغال ناقص در فصل بهار امسال نسبت به سال 92 افزوده شده است.
مجموع جمعيت فعال كشور در فصل بهار امسال 23 ميليون و 637 هزار و 309 نفر بوده كه از اين تعداد 2 ميليون و 530 هزار و 64 نفر بيكار مطلق و 2 ميليون نفر نيز داراي اشتغال ناقص بوده اند.

بنابراين تعداد افراد شاغل كشور در بهار سال جاري 21 ميليون و 100 هزارنفر بوده كه نسبت به سال 92 تعداد 200 هزارنفر كاهش نشان مي دهد.

1