مفهوم مقررات دست وپاگير و تبيين آثار آن بر محيط كسب وكار با تأكيد بر قوانين و مقررات مالياتي عنوان

 احمد مركز مالميري

نويسنده

 دفتر مطالعات اقتصادي معاونت پژوهش هاي اقتصادي مجلس شوراي اسلامي

مرجع

 

 لطفا براي دريافت متن كامل گزارش كليك كنيد

1