بررسي وضعيت اشتغال و بيكاري زنان طي دهه اخير در ايران و جهان عنوان

 مركز آمار و اطلاعات راهبردي

نويسنده

 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

مرجع

 

 لطفا براي دريافت متن كامل گزارش كليك كنيد

1