وضعيت آمارهاي مهاجرت نيروي كار در ايران و جهان عنوان

 مركز اطلاعات و آمار راهبردي

نويسنده

 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

مرجع

 

 لطفا براي دريافت متن كامل گزارش كليك كنيد

1