روابط تجاري جمهوري اسلامي ايران و بريتانيا در سال 2005 عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 سفارت جمهوري اسلامي ايران در لندن

مرجع

 

روابط تجاري جمهوري اسلامي ايران و بريتانيا در سال 2005

 

براساس اطلاعات منتشر شده توسط مراجع ذيربط در دو كشور، ميزان صادرات بريتانيا به ايران در مجموع سال 2005 به 9/463 ميليون پوند رسيده كه در مقايسه با طول سال 2004 (8/443 ميليون پوند)، معادل 5/4% بيشتر شده است. واردات اين كشور از ايران نيز در سال 2005 به 8/38 م يليون پوند بالغ گرديد كه در مقايسه با 8/43 ميليون پوند سال قبل از آن ، بيانگر كاهش ي بالغ بر4/11 درصد مي باشد . براين اساس، مجموع تجارت كالايي دو كشور در طول سال 2005 به سطح 7/502 ميليون پوند دست يافت كه 1/3% از ميزان 6/487 م يليون پوند سال 2004 بيشتر است. بنابراين، عليرغم كاهش 4/11 درصدي صادرات ايران به انگليس در سال گذشته ميلادي، مجموع مبادلات كالايي دو كشور در اين سال رشد يافته است.

بدين ترتيب، تراز بازرگاني دو كشور معادل 425.1 ميليون پوند كسري نشان مي دهد كه از 400 ميليون پوند كسري تراز تجاري ايران و انگليس در سال 2004 بيشتر است.

براي مقايسه بهتر ميان وضعيت تجارت ميان دو كشور در سالهاي اخير، اطلاعات مربوط به صادرات و واردات ايران و انگليس در دوره 5-2003 در جدول زيرگنجانده شده است:

  مبادلات تجاري ميان ايران و انگليس در سالهاي 5-2003

(ميليون پوند)

2003

2004

2005

صادرات انگليس به ايران    

476.8

443.8

463.9

صادرات ايران به انگليس

30.6

43.8

38.8

مجموع تجارت دو كشور

507.4

487.4

502.7

كسري تراز تجاري (به سود انگليس)

446.2

400

425.1

همانگونه كه در جدول بالا ديده مي شود، تجارت ميان ايران و انگليس در سالهاي 2003 و 2005 روندي كم و بيش يكنواخت داشته اما در سال 2004 صادرات ايران به انگليس يك جهش قابل توجه 43 درصدي يافت و بدنبال آن كسري تراز تجاري نيز 3/10% كمتر گرديد.

اضافه مي نمايد به دليل برخورداري انگليس از منابع نفتي، شركتهاي اين كشور نفت خامي را كه احيانا از ايران برداشت مي كنند به اين كشور نمي فرستند و آن را در ساير بازارها به فروش مي رسانند. لذا آمار معاملات آنها در عملكرد فوق گنجانده نشده و ارقام فوق صرفا به کالاهاي غيرنفتي مربوط مي شود و بايستي در هنگام مقايسه آن با روابط تجاري ايران با ساير كشورهاي اروپايي و تعيين جايگاه بريتانيا در فهرست شركاي تجاري ايران، به آن توجه گردد. علاوه براين، بخشي از كالاهاي توليدي دو كشور نيز از طريق بازارهاي واسطه اي مانند دوبي به کشور ديگر صادر مي شو د كه ميزان دقيق آن مشخص نيست و لذا در آمارهاي فوق منظور نگرديده است.

ضمنا انواع ماشين آلات صنعتي ، توربين ها و ساير ماشين آلات مورد استفاده در نيروگاههاي برق، ماشين آلات صنعتي تخصصي، ماشين آلات الكتريكي، ماشين آلات راه سازي و تجهيزات تخصصي، علمي و كنترل مهمترين اقلام صادراتي اين كشور به ا يران در سال 2005 بوده اند. متقابلا سبزي و ميوه، آهن و فولاد، منسوجات نخي و ماشين آلات نيروگاهي بيشترين صادرات ايران به بريتانيا در سال مذكور را تشكيل داده اند . مواد غذايي و حيوانات زنده، نوشابه و توتون، مواد خام غير خوردني، سوختهاي معدني و روغنها، روغنهاي حيواني، فرآورده هاي شيميايي، انواع مصنوعات، ماشين و تجهيزات حمل و نقل نيز در فهرست كالاهاي صادراتي ايران به اين كشور ديده مي شوند.

1