بررسي راهكارهاي اشتغال در اروپا عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 

مرجع

 

بررسي سياستها


بررسي راهكارهاي اشتغال در اروپا


اشتغال در اروپا يك راه اساسي در بررسي عملكردهاي اشتغال و پيشرفتهاي بازار كار در اتحاديه اروپايي و كشورهاي عضو مي‌باشد.


اين مورد به بررسي ساير نكات كليدي در امر استراتژيهاي اشتغال و همينطور يك گزارش مشترك در زمينه اشتغال مي‌پردازد.


گزارش اشتغال هر ساله از سال 1989 منتشر مي‌شود و نسخه‌هاي الكترونيكي آن از سال 1998 در دسترس همگان قرار گرفت. در طول چند سال گذشته، واحد " تحليل اشتغال " در سازمان امور اجتماعي و اشتغال با همكاري كشورهاي اروپايي اين گزارش را مي‌نويسند و نتايج آن معمولاً در ماه سپتامبر به چاپ مي‌رسد.

1 2 3 4 5 6 7