عملكرد قانون بيمه بيكاري از سال 1379 تا كنون عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 هفته نامه بازار كار

مرجع

 

روند سياست گذاري هاي دولت طي دو دهه اخير با تاكيد بر توسعه بنگاه هاي زود بازده و حمايت از صنايع توانسته تا حدودي بر معضل بيكاري در كشور فائق آيد.در اين ميان بحث بيمه بيكاري هم راستا با اشتغال حائز اهميت است.

ماده 2بيمه بيكاري مصوب1369 بيان مي دارد:بيكار از نظر اين قانون بيمه شده اي است كه بدون ميل واراده بيكار شده و اماده بكار مي باشد.در ماده 3 ايين نامه لازم الاجرا قانون بيمه بيكاري امده:تشخيص اين موضوع با سازمان وقسمت امور اجتماعي است.بيكار از نظر قانون بيمه بيكاري، بيمه شده‌اي است كه بدون ميل و اراده بيكار شود و آماده به كار باشد.

براساس اين قانون بيمه شدگاني كه به علت تغييرات ساختار اقتصادي كارگاه مربوط، به تشخيص وزارتخانه ذيربط و تأييد شوراي عالي كار، بيكار موقت شناخته شوند و بيمه شدگاني كه به علت بروز حوادث غيرمترقبه‌اي مانند سيل، زلزله، جنگ و آتش سوزي بيكار شوند، نيز مي توانند از مقررات اين قانون استفاده كنند، غيرارادي بودن بيكاري، ملاك اصلي برقراري حمايت هاي قانوني براي بيمه شدگان بيكار است.بنابراين كارگري كه به ميل خود، كار خود را ترك مي كند، نمي تواند از اين حمايت ها برخوردار شود.

تشخيص ارادي بودن يا غيرارادي بودن بيكاري بيمه شدگان برعهده اداره كار و اموراجتماعي محل اشتغال بيمه شده است و شعب تأمين اجتماعي براساس معرفي ادارات كار و اموراجتماعي، درخصوص برقراري مقرري بيمه بيكاري براي بيمه شدگان اقدام مي كنند.

به گزارش خبرگزاري موج تعداد مقرري بگيران بيمه بيكاري در سال 1379 ؛ 81 هزار و311 نفر از بيكاران را تشكيل مي داد كه از اين تعداد 17 هزار و509 نفر به سازمان فني وحرفه اي كشور معرفي شدند و846 نفر مجددا شاغل شدند .

اين گزارش با اشاره به تعداد مقرري بگيران بيمه بيكاري در سال 1380 مي افزايد : تعداد مقرري بگيران بيمه بيكاري با 9/66 درصد رشد نسبت به سال گذشته به 135 هزار 677 نفر رسيد كه از اين تعداد در حدود 20 هزار و918 نفر به سازمان اموزش فني وحرفه اي كشور معرفي شدند و 10 هزار دو نفر مجددا شاغل شدند .

به اساس اين گزارش ؛ در سال 1381 تعداد مقرري بگيران بيمه بيكاري با 5/12 – درصد كاهش به 118 هزار و672 نفر رسيد كه از اين تعداد 13 هزار و708 نفر به صورت مجدد شاغل شدند و27 هزار 633 نفر به سازمان فني وحرفه اي كشور معرفي شدند .

تعداد مقرري بگيران بيمه بيكاري در سال 82 با 8/4 درصد رشد نسبت به سال گذشته به 128 هزار و590 نفر افزايش يافت كه از اين تعداد 27 هزار و953 نفر به سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور ارجاع شدند و16 هزار وهفت نفر در كشور مجددا شاغل شدند .

اين گزارش ياد آور مي شود : تعداد مقرري بگيران بيمه بيكاري در سال 1383 با 6/1 درصد رشد نسبت به سال 82 به 130 هزار و679 نفر افزايش يافت كه از اين تعداد 25 هزار و840 نفر به سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور معرفي شدند و14 هزار 545 نفر مجددا شاغل شدند .

اين گزارش تعداد مقرري بگيران بيمه بيكاري را در سال 1384 ؛ 133 هزار و657 نفر برآورد مي كند كه نسبت به سال قبل 2/3 درصد رشد يافته است . كه از اين تعداد 22 هزار وهفت نفر به سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور معرفي و11 هزار و804 نفر به صورت مجدد در كشور شاغل شدند .

اين گزارش با اشاره به رشد 7/17 درصدي تعداد مقرري بگيران بيمه بيكاري در سال 85 ياد آور مي شود : تعداد مقرري بگيران بيمه بيكاري در سال 85 با توجه به رشد 7/17 درصدي به 157 هزار و313 نفر افزايش يافت كه 29 هزار و707 نفر به سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور معرفي و15 هزار 574 نفر مجددا شاغل شدند.

بنا به گزارش خبرگزاري موج ؛ تعداد مقرري بگيران بيمه بيكاري در سال 86 با رشد منفي 7/4 درصدي به 145 هزار و747 نفر رسيد كه 22 هزار و26 نفر به سازمان اموزش فني وحرفه اي معرفي و26 هزار و852 نفر مجددا شاغل شدند.

سياست هاي كلان اقتصادي از اواخر دهه 70 تا كنون موجب رشد منفي 4/7 درصدي تعداد مقرري بگيران شده است اين در حاليست كه برنامه ريزي هاي اقتصادي در راستاي نهادينه سازي فعاليتهاي سازمان اموزش فني وحرفه اي به منظور ايجاد اشتغال مجدد سبب ساز تحولي عظيم در عرصه اقتصاد كار شده است براساس آمارهاي رسمي در سال 1379 از مجموع 17 هزار و509 نفر معرفس شده به سازمان آموزش فني وحرفه اي هشت هزار و486 نفر اشتغال مجدد داشته اند از سوي ديگر در نه ماهه سالجاري تعداد معرفي شدگان به سازمان آموزش فني وحرفه اي 22 هزار و26 نفر بوده كه در مجموع 26 هزار و852 نفر مجددا مشغول به كار شده اند.

1