جلسه شوراي عالي كار عصر امروز برگزار مي‌شود عنوان
 دوشنبه 30 دي 1398 تاريخ

 خبرگزاري تسنيم

مرجع

 

ورود به محاسبات سبد معاش خانوار (موضوع بند دوم ماده 41 قانون كار) دستور كار اين جلسه خواهد بود.مقرر شده است در اين جلسه نمايندگان شركاي اجتماعي، در مورد سبد معاش خانوار و هزينه آن به توافق برسند و سپس نتايج به مذاكرات مزدي در شوراي عالي كار ارجاع دهند.

 به گزارش تسنيم،از حدود يك ماه قبل كميته دستمزد با حضور شركاي اجتماعي بررسي برروي سبد معيشت كارگران را آغاز كرده است، كه اعداد و ارقامي اعلامي از سوي اين كميته زمينه بررسي براي افزايش دستمزد با توجه به سبدمعيشت در شوراي عالي كار را فراهم مي كند.

سال گذشته، سبد معاش حداقلي 3 ميليون و 750 هزار تومان تعيين شد؛ اما امسال كارگران وضعيت تعيين دستمزد را متفاوت از سال گذشته و سال هاي قبل تر مي دانند،چرا كه امسال پس از افزايش نرخ بنزين، شاهد افزايش چشمگير در سبدمعيشت خانوار و هزينه هاي مسكن هستيم. به همين دليل نمايندگان كارگران معتقد هستند با توجه به اينكه عقب ماندگي مزدي كارگران امسال بيش از سال هاي ديگر است، مسير براي تعيين دستمزد با چالش هاي بيشتري نسبت به سال هاي گذشته همراه است و بايد منتظر بمانيم و ببينيم  با توجه به تاثيرات شديد تورمي بر روي سبد كالاها، دستمزد سال آينده كارگران به چه صورت خواهد بود.

نمايندگان كارگران در جلسه قبلي شوراي عالي كار، در حضور وزير كار درخواست كرده بودند كه  يك جلسه فوق‌العاده شوراي عالي كار با محوريت دو موضوع، يكي رسيدگي به وضعيت اشتغال كارگران مناطق آزاد و ديگري ورود به بحث دستمزد برگزار شود كه قرار است اين جلسه امروز برگزار شود.

1