حداقل هزينه معيشت و تورم انتظاري 99 دو مؤلفه تعيين دستمزد 99 است عنوان
 يكشنبه 6 بهمن 1398 تاريخ

 خبرگزاري تسنيم

مرجع

 

*«حداقل هزينه معيشت» و «تورم انتظاري 99» دو مؤلفه تعيين دستمزد سال آينده كارگران

شريعتمداري درباره جلسات دستمزد كارگران بيان كرد: تحولات دستمزد معمولاً در روزهاي پاياني سال صورت مي‌گيرد اما از اكنون كارگروه دستمزد شوراي‌عالي كار فعال شده و تلاش مي‌كنيم با يك روش سه‌جانبه‌گرايي با دو مؤلفه حداقل هزينه معيشت خانوار و همچنين بررسي نرخ تورم انتظاري سال آينده، پيشنهادات مناسبي را در حوزه دستمزد در شوراي‌عالي كار مطرح كنيم.

1