اسامي بنگاه‌هايي كه وام اشتغال كرونايي مي‌گيرند در سايت بانك مركزي اعلام مي‌شود عنوان
 دوشنبه 1 ارديبهشت 1399 تاريخ

 خبرگزاري فارس

مرجع

 

عبدالناصر همتي رئيس كل بانك مركزي در يك ياداشت اينستاگرامي نوشت: اين روزها عطف به سابقه برخي عملكردها در گذشته در خصوص سرنوشت وام 75 هزار ميليارد توماني ابراز نگراني مي‌شود و بر مراقبت بيشتر جهت صرف آن در امور مولد تاكيد مي‌شود.

در اين خصوص چند نكته را اعلام مي‌كنم: 1- ثلث اين مبلغ مستقيما به حساب خانوارهاي يارانه بگير خواهد رفت و در شرايطي كه مردم نيازمند به خريد بوده و فروشندگان كالا و خدمات نيازمند به فروش هستند كمكي خواهد بود به راه افتادن چرخه اقتصاد. لذا نگراني از انحراف آن، بي‌مورد است.

2-بقيه مبلغ وام تخصيصي عمدتا به واحدهاي كوچك و متوسط توليد كالا و خدمات با اشتغال زير 50 نفر كه نيروي كار خود را به تشخيص وزارت كار حفظ كرده‌اند پرداخت خواهد شد.

بنابراين هدف اين طرح تضمين تداوم فعاليت و عرضه كالا و خدمات توسط واحدهاي داراي شاغل و به تبع آن مولد است. لذا براي شفافيت بيشتر اسامي واحدها و مبلغ وام گيرندگان اين وام‌ها در سايت بانك مركزي اعلام خواهد شد.

3- همانگونه كه قبلا اعلام كردم دولت و بانك مركزي از طريق اين دو اقدام به دنبال تداوم عرضه از يك طرف و تحريك تقاضا از طرف ديگر و برگرداندن اقتصاد به ريل حركت هستند.

1