سومين همايش دو سالانه اشتغال و نظام آموزش عالي كشور عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 روزنامه بازار كار

مرجع

 

گفتگو با علي احمدي رييس جهاددانشگاهي واحد تربيت مدرس تشريح شد؛
اهداف و محورهاي سومين همايش دو سالانه"اشتغال و نظام آموزش عالي كشور


اشاره :
اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي از جمله مهمترين دغدغه هاي مسوولان كشور و دولت در سال هاي اخير است كه به رغم تلاش هاي صورت گرفته اين معضل همچنان پيش روي اين قشر جوان جامعه قرار دارد .

در اين ميان بررسي نقش نظام آموزش عالي كشور در حل اين مشكل مساله اي مهم است كه اخيراً مورد توجه برخي نهادها و دستگاه‌ها قرار گرفته است و با توجه به ديدگاه‌هاي كارشناسي كه وجود دارد ، به نظر مي رسد نگاهي دقيق و علمي به روشهاي آموزشي رايج در مراكز آموزش عالي و دانشگاه‌هاي كشور و بررسي ناهنجاريهاي موجود نظير انجام طرح‌هاي تحقيقاتي و ارايه دروس به صورت غيركاربردي مي‌تواند تا حد زيادي درايجاد رابطه اي مناسب بين اشتغال و نظام آموزش عالي موثر باشد .

جهاددانشگاهي واحد تربيت مدرس در همين راستا با رويكردي راهبردي و فرابخشي و به منظور آسيب شناسي و بررسي ضعف ها و قوت ها و مطالعه تهديدات و فرصت هاي محيطي و بررسي ديدگاه ها، شناسايي تجربيات و تبيين راهكارهاي عملي در سطح ملي به منظور توليد دانش علمي و بسترسازي مناسب براي تصميم گيران و سياستگزاران سومين همايش دوسالانه «اشتغال و نظام آموزش عالي كشور» را ارديبهشت سال آينده برگزار مي‌كند . به منظور آشنايي بيشتر با محورها و اهداف اين همايش گفتگويي را با علي احمدي رييس جهاددانشگاهي واحد

ما در سومين همايش اشتغال و نظام آموزش عالي كشور به منظور ساماندهي سياستگزاريهاي بخشي و فرابخشي دستگاه‌هاي اجرايي و قانون گذار كشور، محورها و زيرمحورهايي را در مورد بررسي فرايند تدوين، اجرا ، نظارت و ارزيابي و همچنين الگوها، مدلها، روشهاي علمي و نوين تدوين، اجرا و نظارت و ارزيابي خط مشي‌ها و سياستهاي بخشي و فرابخشي در ارتباط با نظام آموزش عالي، ارايه داده‌ايم 

1 2 3 4