گزارش پايش و بهبود نظام كارآفريني ايران عنوان

 معاونت توسعه كارآفريني و اشتغال

نويسنده

 ‌وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي

مرجع

 

كشور ايران در سالهاي ابتداي دهه 90 با شرايط اقتصادي دشواري مواجه شد، در چنين شرايطي با روي كار آمدن دولت يازدهم و با برنامه ها و تلاشهاي همراهان تدبير و اميد، تورم بي سابقه مهار و زمينه هاي خروج كشور از ركود فراهم گرديد.

با اين وجود و عليرغم اشتغال ايجادشده در كشور، هنوز جامعه با مشكل بيكاري دست و پنجه نرم ميكند و با وضعيت مطلوب فاصله دارد. اين شرايط در حالي به وجود آمده كه ايران سرمايه گذاري عظيمي براي آموزش نيروي انساني خود انجام داده به نحوي كه سالانه از نظر تعداد فارغ-التحصيلان مهندسي و رشته هاي مرتبط.....

 لطفا براي دريافت متن كامل مطالعه كليك كنيد

1