مفهوم مقررات دست و پا گير و تبيين آثار آن بر محيط كسب و كار عنوان

 احمد مركزي مالميري

نويسنده

 فصلنامه پژوهش و راهبرد، سال بيست و سوم، شماره 87، پاييز 95

مرجع

 

در اين نوشتار،‌مجموعه اي از دلايل شكل گيري نظام مقرراتي دست و پاگير تبيين شده است كه به نقض اصول قانونگذاري باز مي گردد. در چنين وضعيتي قانونگذار به تصويب قوانين جديد و يا اصلاح مكرر و زود هنگام قوانين پيشين مي پردازد و بدين ترتيب فعالان اقتصادي را با فضايي مبهم و غير قابل پيش بيني مواجه مي كند.

 لطفا براي دريافت متن كامل مطالعه كليك كنيد

1