طراحي تفصيلي موبايل كلينيك جهت ارائه خدمات دامپزشكي عنوان

 احمد عرفان منش

نويسنده

 جهاددانشگاهي واحد استان تهران

مرجع

 

مشخصات طرح:

عنوان طرح: طراحي تفصيلي موبايل كلينيك جهت ارائه خدمات دامپزشكي

چكيده طرح: يكي از جنبه‌هاي كار كلينيكي حضور كلينيسين بر بالين بيمار و درمان وي مي‌باشد. اين جنبه در دامپزشكي از دو جهت 1ـ بعد مسافت و پراكندگي واحدهاي دامداري 2ـ مشكلات موجود در انتقال دام بيمار به كلينيك، اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. لذا طراحي واحد سياري كه امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي مورد نياز را در خود داشته باشد حائز اهميت است.

 از آنجا كه طراحي يك واحد سيار در هر منطقه با توجه به امكانات موجود، قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و نيازهاي دريافت‌كنندگان خدمات فرق مي‌كند، در اين طرح با مطالعه و دستيابي به اطلاعات واحدهاي سيار و شناسايي و ارزيابي امكانات و شرايط جغرافيايي موجود در ايران، واحد سياري به شكل كاروان تعريف و طراحي شده است؛ تا بتواند؛ پاسخگوي نياز دامپزشكي واحدهاي دامداري ايران باشد، دامپزشكان را در ارائه خدمات ياري نمايد و ضمن گسترش خدمات دامپزشكي، محدوديتها و مشكلات اقتصادي در راه‌اندازي كلينيكهاي ثابت را مرتفع كرده و براي تعداد بيشتري از فارغ‌التحصيلان ايجاد اشتغال نمايد. 

كلمات كليدي: دامپزشكي؛ بيماري دام؛ كلينيك سيار؛ معاينه باليني؛ آزمايشات پاراكلينيكي دام؛ اشتغال

*توجه: با همين عنوان يك طرح تيپ شغلي نيز انجام شده و در سازمان همياري اشتغال فارغ‌التحصيلان جهاد دانشگاهي موجود است.

شناسنامه طرح:

مجري: احمد عرفان منش
تاريخ تصويب: 12/8/80
واحد مجري: جهاددانشگاهي واحد استان تهران

1