اثرات اشتغال زن در خانواده تحقيقي در چند واحد كارگري عنوان

 سنگلجي، ليل- ساروخاني

نويسنده

 دانشگاه تهران, دانشكده علوم اجتماعي

مرجع

 
  • چكيده

عقايد زنان راجع به اشتغال خودشان و علل موافقت و مخالفت آنان بررسي نموده و عقايد آنان را در ارتباط با سه متغير وضعيت تاهل، تحصيلات و درآمد مورد سنجش قرار داديم.

فصل ديگري از اين بخش اختصاص به عقايد شوهران در باب اشتغال زن دارد.

چنانكه در طول بحث نيز اشاره شد بيشترين تعداد شوهران يعني %56 موافق اشتغال همسرانشان هستند، متغيرهاي اساسي در اين بخش عبارتند از:

  • ميزان تحصيلات شوهر،
  • شغل شوهر،
  • درآمد شوهر،
  • درآمد زن،
  • ساعات گذران با شوهر.

بدين ترتيب ملاحظه گرديد تنها پارامتر موثري كه داراي ارتباط و همبستگي نزديكي با عقايد مردان با اشتغال همسرشان است، متغير درآمد زن است.

بدان معنا همراه با افزايش درآمد زن، شاهد افزايش تعداد موافقين اشتغال نيز هستيم. اما با ملاحظه ديگر متغيرها، مي‌توان گفت در بررسي ديدگاه شوهران راجع به اشتغال زن عوامل و انگيزه‌هاي مهمتري را مي‌بايست در نظر گرفت.

در وهله اول تصور مي‌رفت ميزان تحصيلات مردان عاملي جهت تعيين نوع ديدگاه آنان باشد. جهات موافقت و مخالفت فرزندان نيز مورد بررسي قرار گرفت و بدين ترتيب ملاحظه مي‌گردد مخالف فرزندان از دو بعد عنوان گرديده است :

  • الف ـ عدم رسيدگي مادر به آنان
  • ب ـ از دست رفتن سلامتي رواني و جسمي مادر.

در اين بحث از طرفي علل و انگيزه‌هاي اشتغال را مورد بررسي قرار داديم و از طرف ديگر تداوم علل را مورد سنجش قرار داديم.

1