معرفي طرح كسب و كار خانگي؛ موسسه تبليغاتي عنوان

 ترجمه دكتر احمدپور

نويسنده

 برگرفته از كتاب 101 كسب و كار خانگي

مرجع

 

 براي دريافت متن كامل طرح كسب و كار خانگي كليك كنيد

خانه كارآفرينان

1