تأثير نحوه راه اندازي کسب و کار بر ميزان توفيق کارآفرينان ايراني عنوان

 سيد عليرضا فيض بخش بازرگان

نويسنده

 دانش مديريت

مرجع

 

تأثير نحوه راه اندازي کسب و کار بر ميزان توفيق کارآفرينان ايراني

چکيده

پيدا کردن الگوهاي متفاوت راه اندازي فعاليت هاي کارآفرينانه که احتمال موفقيت اين نوع کسب و کار ها را افزايش دهد، موضوع مطالعات گوناگون در دهه اخير بوده است. در اين مقاله موفقيت به معناي رشد و توسعه سريع سازماني، نوآوري در ارايه محصول يا خدمات و نوآوري سازماني اعتبار شده است، و مترادف با رسيدن به سال ششم پس از راه اندازي است. با توجه به رويکردهاي متفاوتي که براي بررسي شکست و موفقيت کارآفرينان مورد استفاده قرارگرفته است، در اين مقاله در ابتدا پس از دسته بندي و تحليل اين رويکردها، رويکرد جديدي مورد استفاده قرار مي گيرد که بر رابطه ي بين عملکرد کارآفرين در مرحله راه اندازي و موفقيت مبتني است. براي شناخت مرحله راه اندازي و فعاليت هاي آن از مدل راه اندازي مرکز توسعه کسب و کارهاي کوچک اوهايو استفاده شده است.

نتايج اين تحقيق تأکيد مي نمايد بر:

  • استفاده از مشاوره در موضوعات مختلف بازاريابي و تحقيقات بازار، آماده سازي يک برنامه براي تبليغات، ايجاد يک سيستم کنترل موجودي و نهايي کردن مکان به ترتيب جنبه هايي هستند که عموما" کارآفرينان ايراني در آن ها ضعيف مي باشند.
  • نوشتن طرح تجاري، عملي نمودن برنامه هاي بازاريابي، تعريف چشم انداز، تعيين استراتژي هاي بازار، تعريف احتياجات پرسنلي به ترتيب جنبه هايي هستند که در آن هاي اختلاف اساسي بين عملکرد کارآفرينان موفق و ناموفق ايراني وجود دارد.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...