نگاهي به تجربيات كشورهاي پيشرفته در صادرات عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 گروه علمي تحليلي طيف

مرجع

 

امروزه بهره‌گيري از تجربيات كشورهاي پيشرفته، يكي از روشهاي توسعه در امر صادرات به‌شمار مي‌آيد، به طوريكه با تطبيق مراحل رشد و توسعه مي‌توان راهكار عملي را براي نقش آفرينان حوزة صادرات ICT ترسيم نمود.

كره جنوبي به عنوان يكي از كشورهاي توسعه يافته به علت برخورداري از توانمندي و مزيت در عرصة ارتباطات باندوسيع و فناوري اطلاعات توانسته است در زمينه صادرات در سطح شرق آسيا از كشورهاي مطرح به‌شمار آيد، بطوريكه توسعة زيرساختهاي صادراتي از جملة تجربيات اين كشور در راستاي توسعة صادرات به شمار مي آيد.

 • آموزش نيروي انساني كشورهاي هدف

دولت كره به‌ منظور يافتن بازارهاي جديد براي صنعت ICT، تقويت و همكاري‌هاي گسترده خود با ساير كشورها را پيش‌روي خويش قرار داد؛ اين مهم با اعزام تيم‌هايي متشكل از اعضاي عالي‌رتبه بخش خصوصي و دولتي براي حمايت از مشاركت كشور كره در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي به كشورهاي هدف انجام گرفت ضمن اينكه دعوت از پرسنل ICT كشورهاي هدف (در حال توسعه) به كره براي آموزش و برقراري شبكه گسترده‌اي از جملة اقدامات مهم در راستاي ايجاد خدمات پشتيباني بود.

اين برنامه براي ارتقاي سطح آگاهي بين‌المللي در خصوص صنعت پيشرفته ICT كره و كمك به جذب صنعت ICT اين كشور در بازار كشورهاي در حال توسعه براي توسعة صادرات طراحي شده بود.

 • كمك به مشاركت شركت‌هاي كوچك و متوسط در نمايشگاه‌هاي خارجي

دولت كره به‌منظور كمك به مشاركت و حضور صنعت ICT اين كشور در بازارهاي خارجي از حضور شركت‌هاي فعال در حوزه ICT در نمايشگاه‌هاي خارجي حمايت كرد. اين اقدام حمايتي دولت كره، براي ارايه بهترين محصولات و فناوري‌ها از طريق شركت‌هاي داخلي در اين كشور بود.

 • معرفي و ارايه محصولات و اعزام گروه‌هاي كارشناس به كشورهاي خارجي

اين كشور گروهي از كارشناسان ICT بخش خصوصي و دولتي را به‌منظور يافتن بازارهاي جديد در خارج از كشور و تسهيل صادرات محصولات و فناوري‌هاي مرتبط با حوزه ICT به كشورهاي خارجي اعزام كرد. اين گروه‌ها تلاش‌ كردند تا با ايجاد كانال‌هاي همكاري با شركت‌هاي خارجي و افزايش اعتبار شركت‌هاي كره‌اي، فرصت‌هاي بخش ICT اين كشور را گسترش دهند.

 • استفاده از پايگاه داده‌ها براي سرمايه‌هاي خارجي و جذب سرمايه‌گذاري‌ها

وزارت ارتباطات كره به‌منظور حمايت از حضور شركت‌هاي ICT اين كشور در بازارهاي خارجي و جذب سرمايه‌هاي خارجي، در سال 2003 سيستم جامع اطلاعاتي صادرات ICT را راه‌اندازي كرد اين سيستم شامل پروژه‌هاي زير بود:

 1. ايجاد قطب اطلاعاتي براي صدور صنعت ICT در منطقه شرق آسيا
 2. ايجاد پايگاه‌ داده‌هاي اطلاعاتي گسترده دولتي و سيستم‌هاي صدور صنعت ICT
 3. ايجاد اتاق تجاري و ارزيابي عملكرد شركت‌هاي فعال در بخش ICT خارج از كشور
 • آموزش در زمينه ICT

كشور كره براي گسترش صادرات از ايجاد مراكز دسترسي به اطلاعات در كشورهاي كمتر توسعه يافته براي هموار نمودن مسير فعاليت صادراتي خويش استفاده نمود و از اعزام نيروي جوانان متخصص در زمينه ايجاد شبكة اينترنت، اتاق‌هاي سمينار به‌صورت ديجيتالي و ... بهره جست بطوريكه در اين زمينه حتي حمايت بانك جهاني براي ايجاد مراكز آموزشي را نيز جلب نمود و در ادامه طرحي را نيز براي همكاري‌هاي ويژه در شرق آسيا و پركردن شكاف ديجيتالي ارايه داد.

 • راهبرد صادراتي كره در سال2007

دولت كره در راستاي توسعه زير ساختار اطلاعاتي و ايجاد نوآوري در بخش دولتي اهداف زير را با رويكرد توسعة‌ ارتباطات باند وسيع و فناوري اطلاعات برمبناي چشم‌اندازهاي صادراتي تدوين نمود.

 • افزايش شفافيت،كارآيي و نوآوري‌ با استفاده از سرويس‌هاي اجرايي از طريق دولت الكترونيك براي رشد صادرات

 • افزايش سطح رقابت بين‌المللي كره با استفاده از تسهيل‌ و يكپارچه‌ نمودن فناوري اطلاعات در بخش اقتصادي

 • تدوين سياست‌هاي بنيادي در حوزه ارتباطات باندوسيع و فناوري اطلاعات با ايجاد همكاري‌هاي مستحكم بين‌المللي
 • انجام مذاكرات چندجانبة تجارت خارجي در مورد فناوري اطلاعات
 • پشتيباني از گسترش همكاري‌هاي خارجي مرتبط با توسعة ارتباطات باندوسيع
1