مراكز توسعه خلاقيت و پرورش استعدادهاي درخشان عنوان

 --------------------------------

نويسنده

 نشريه تخصصي اشتغال و كارآفريني رويش شماره 19

مرجع

 

چكيده طرح: آموزش و پرورش همگاني خلاقيت و نوآوري، بخصوص در دوره كودكي و نوجواني، يعني دوره خاص دانش‌آموزي، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و فعال كردن دانش‌آموزان و پرورش استعدادهاي آنها از ساختار رسمي آموزش و پرورش ساخته نيست.

لذا ضروري مي‌نمايد آموزش خلاقيت، نوآوري و پرورش استعدادهاي درخشان كه منجر به كارآفريني و پديد آمدن تفكر خلاق و نيروي انساني خلاق مي‌شود، در خارج از ساختار رسمي و توسط بخش خصوصي مورد توجه قرار گيرد. بر پايه اين ضرورت و در راستاي تحقق اهداف فوق مراكزي تحت عنوان «مراكز توسعه خلاقيت و پرورش استعدادهاي درخشان» در شهرهاي مختلف كشور تأسيس مي‌شوند كه اقدام به شناسايي، جذب و پرورش دانش‌آموزان خلاق در دوره‌هاي راهنمايي و دبيرستان خواهند كرد.

 برخي از اهداف ايجاد اين مراكز عبارتند از: ايجاد زمينه و بستر مناسب براي شكوفايي استعدادها، ارائه خدمات آموزشي با روشهاي نوين خلاقيت و نوآوري، تغيير رويكرد نظام آموزشي از جنبه تك بعدي و توجه به نخبگي تحصيلي، توجه به ساير نخبگي‌ها و بويژه خلاقيت و ...

كلمات كليدي: استعدادهاي درخشان؛ پرورش خلاقيت؛ بخش خصوصي؛ دانش‌آموزان؛ آموزش و پرورش

 

1