بررسي وضعيت شغلي، آموزشي فارغ التحصيلان دانشگاهي عنوان

 حسنعلي بختيار نصرآبادي - رضاعلي نوروزي

نويسنده

 مجلة پژوهشي دانشگاه اصفهان

مرجع

 

ترديدي نيست كه يكي از وظايف اصلي هر نظام آموزشي به ويژه در سطح عالي تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص با توجه به نيازهاي جامعه است.

با توجه به اهميت اين موضوع محققان  در اين پژوهش به بررسي وضعيت شغلي و آموزشي فارغ  التحصيلان دانشگاهي پرداخته و برآنند تا از طريق توصيف وضع موجود زمينه را براي برنامه ريزي اثر بخش تر مهيا سازند.

وضعيت شغلي  با توجه به متغيرهايي مانند شغل، جنسيت، تأهل و جايگاه اجتماعي و نحوه كاريابي با متغيرهاي ديگري مانند انگيزه، معدل و رشته دانشگاهي سنجيده شده است.

تحقيق از نوع پيمايشي و ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته با روايي مطلوب از نظر اساتيد و پايايي در حد 83% بود كه بر روي نمونه آماري 133 نفر از فارغ  التحصيلان دانشگاه اصفهان انجام گرفت.

براي بررسي نتايج در سطح آماره توصيفي از روشهايي چون درصد، شاخصهاي مركزي و برخي شاخصهاي پراكندگي نظير واريانس استفاده شد و آزمون هاي استقلال، مربع كاي X2 آزمون U من وتيني، كروسكال واليس و تحليل عاملي و رگرسيون لجستيك در سطح آمار استنباطي مورد استفاده قرار گرفت.

نتايج تحقيق نشان  داد كه بين وضعيت شغلي و متغيرهايي چون جنسيت، تأهل و وضعيت اقتصادي و اجتماعي رابطه وجود دارد و كاريابي در حد بالايي به انگيزه هاي شغلي و در حد پايين به معدل و تا حدودي به رشته دانشگاهي مربوط مي شود.

 لطفا براي دريافت متن كامل پژوهش كليك كنيد

1